MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 1.1.1 มีบันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
MOIT 1.1.2 มีคำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์
MOIT 1.1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 1.1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 1.2.1 บันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT1.2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT1.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

MOIT 2.1.1.1 ผู้บริหาร
MOIT 2.1.2 นโยบายของผู้บริหาร
MOIT 2.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
MOIT 2.1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
MOIT 2.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
MOIT 2.1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน
MOIT 2.1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
MOIT 2.1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น
MOIT 2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
MOIT 2.3 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
MOIT 2.4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
MOIT 2.5 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
MOIT 2.6 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน
MOIT 2.7 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
MOIT 2.8 นโยบายหน่วยงาน
MOIT 2.9 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี
MOIT 2.10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
MOIT 2.11 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
MOIT 2.12 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
MOIT 2.17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา
MOIT 2.17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
MOIT 2.17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
MOIT 2.17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
MOIT 2.17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1)

MOIT 3 หน่วยงานมีการรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

MOIT 3.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 3.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
MOIT 3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหน่วยงาน

MOIT 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOIT 4.1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 4.1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน
MOIT 4.1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินการ และงบลงทุน)
MOIT 4.1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
MOIT 4.1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 4.2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 4.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ_compressed
MOIT 4.2.4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน(ไตรมาส2)
MOIT 4.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหน่วยงาน
MOIT 4.2.5 งบดำเนินงาน(ไตรมาส2)
MOIT 4.3.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ
MOIT 4.2.6 งบลงทุน (ไตรมาส2)
MOIT 4.3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
MOIT 4.2.4.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
MOIT 4.2.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน(ไตรมาส2)
MOIT 4.3.3 ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 4.2.4.2 งบดำเนินงาน(ไตรมาส3)
MOIT 4.2.4.3 งบลงทุน(ไตรมาส3)
MOIT 4.2.4.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่บนเว็บไซต์ (ไตรมาส3)
MOIT4.4.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
MOIT4.4.2 งบลงทุน (ไตรมาส4)
MOIT4.4.3 งบดำเนินงาน (ไตรมาส4)
MOIT4.4.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOIT 5.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 5.2.1.1 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2564
MOIT 5.2.1.2 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2564
MOIT 5.2.1.3 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2564
MOIT 5.1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน(ไตรมาส2)
MOIT 5.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 5.2.2.1 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2565
MOIT 5.2.2.2 ไตรมาสที 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565
MOIT 5.2.2.3 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2565
MOIT 5.3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน(ไตรมาส2)
MOIT 5.1.3 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
MOIT 5.2.3.1 ไตรมาสที่3 แบบ สขร.1 เดือนเมษายน 2565
MOIT 5.2.3.2 ไตรมาสที่3 แบบ สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2565
MOIT 5.2.3.3 ไครมาสที่3 แบบ สขร.1 เดือนมิถุนายน 2565
MOIT 5.3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
MOIT5.1.4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
MOIT5.2.4.1 ไตรมาส4 แบบ สขร.1 เดือนกรกฏาคม 2565
MOIT5.2.4.2 ไตรมาส4 แบบ สขร.1 เดือนสิงหาคม 2565
MOIT5.3.4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
MOIT5.2.4.3 ไตรมาส4 แบบ สขร.1 เดือนกันยายน 2565

MOIT 7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร

MOIT7.1 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานต่ำ
MOIT7.2 ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
MOIT7.3 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
MOIT7.4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
MOIT7.5 การขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOIT8.1 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
MOIT8.2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
MOIT8.1.3 ขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
MOIT8.2.3 ประกาศรายงานผลการประเมิน
MOIT8.3.3 ประกาศรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติ
MOIT8.4.3 แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

MOIT 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทาผิดวินัย

MOIT 11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

MOIT11.1 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี
MOIT11.2 บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงา
MOIT11.3.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
MOIT11.3.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการ
MOIT11.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่
MOIT11.5 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงาน
MOIT11.6 บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
MOIT11.7.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการ
MOIT11.7.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
MOIT11.8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

MOIT 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน

MOIT12.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
MOIT12.1.2 โครงการ กิจกรรม
MOIT12.5 ภาพกิจกรรม
MOIT12.2 รายงานการประชุม
MOIT12.6 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
MOIT12.7 หน่วยงานมีการมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

MOIT 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

MOIT13.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ
MOIT13.2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ.
MOIT13.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
MOIT13.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT13.5 บันทึกข้อความรับทราบ และรายงานสรุปผล
MOIT13.6 รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม
MOIT13.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

MOIT 14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

MOIT14.1บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศ
MOIT14.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
MOIT14.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
MOIT14.4 ภาพประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
MOIT14.5 ภาพกิจกรรมกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน.
MOIT14.6แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT14.7 บันทึกข้อความรับทราบรายงานสรุปผลการก
MOIT14.8 รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม คำสั่ง
MOIT14.9 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

MOIT 15 หน่วยงานมีการจัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

MOIT15.1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT15.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ
MOIT15.3 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีกลไกการกำกับติดตาม
MOIT15.4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3
MOIT15.5 การขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจาปีของหน่วยงาน

MOIT16.1.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
MOIT16.1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
MOIT16.1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT16.2.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติ และลงนามในแผน ฯ
MOIT16.2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
MOIT16.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 17 หน่วยงานมีรายงานการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม ประจาปีของหน่วยงาน

MOIT17.1.1บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT17.1.2รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
MOIT17.1.3การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT17.1.4 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ
MOIT17.1.5 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน
MOIT17.1.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
MOIT17.2.1บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT17.2.2รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
MOIT17.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.
MOIT17.2.4 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุด
MOIT17.2.5 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน
MOIT17.2.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

MOIT 18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน

MOIT18.1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
MOIT18.2 สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
MOIT18.3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
MOIT18.4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
MOIT18.5 การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG

MOIT19.1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ข้อสั่งการ ประกาศ
MOIT19.1.2 กรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
MOIT19.1.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
MOIT19.1.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน
MOIT19.1.5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT19.2.1 แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG
MOIT19.2.2 รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG
MOIT19.2.3 ภาพกิจกรรม
MOIT19.2.4 ขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT 20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOIT20.1 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ
MOIT20.2 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS
MOIT20.3 การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT20.4 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงาน
MOIT20.5 มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ
MOIT20.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

MOIT 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

MOIT22.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุตจริตของผู้บริหารสูงสุด
MOIT22.2 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
MOIT22.3 ภาพกิจกรรมกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน.
MOIT22.4 ภาพประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
MOIT22.5 ขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT 23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน

MOIT23.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
MOIT23.2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
MOIT23.3. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
MOIT23.4 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมินหรือคุกคามทางเพศ