คลินิกFit for Life

รับปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ

เฉพาะวัน จันทร์(08.30-12.00) อังคาร(08.30-12.00) และ พุธ(08.30-12.00)

คลินิกอายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร
และตับ GI Med

วันพุธ (08.30-12.00)
นพ.นัทธ์ชนัน ปรีชากวิน
วันศุกร์ (08.30-12.00)
นพ.ศรัณย์ สุขกมลสันติพร

คลินิกหัวใจ

คลินิก CVD PREVENTION (คลินิก รู้-ทัน-กัน-ไม่มีแก้)
เฉพาะวันจันทร์

ECHO(คลื่นเสียงความถี่สูง) and Excercise strees test(เดินสายพาน)
เฉพาะวันอังคาร 09.00-16.00 น.

คลินิกวาร์ฟาริน
เฉพาะวันศุกร์

คลินิกหลอดเลือดและหัวใจ CARDIO CLINIC
วันจันทร์ โดย นพ.วัชรินทร์ ประเสริฐสุด
วันอังคารและ วันพฤหัสบดี นพ.ศาสตรา พิลาออน
วันพุธ เช้า พญ.มัชชุลี ก่อเกิด

คลินิกหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง Heart Failure clinic
มีแพทย์ออกตรวจเฉพาะวันพฤหัสบดี คลินิกโรคหัวใจ(ตรวจโดยรพ.เอกชน)
มีแพทย์ออกตรวจเฉพาะวันจันทร์(13.00-16.30 )

คลินิกผิวหนัง


วันจันทร์ และ ศุกร์ (08.30-12.00)
พญ.พรรณอารี ตั้งตรงไพโรจน์
วันอังคาร และ พฤหัสบดี (08.30-12.00)
พญ.ธัญลักษณ์ ทิพยะวัฒน์

คลินิกโรคปอด(Chest)

คลินิคโรคปอด
คลินิกปอด มีแพทย์ออกตรวจ เฉพาะวันพฤหัสบดี 09.00-12.00
นพ.พงษ์พัฒน์ กล่ำอยู่สุข

คลินิคถุงลมโป่งพอง/หืดหอบ (COPD/Asthma)
มีแพทย์ออกตรวจ เฉพาะวันศุกร์ 13.00-16.30 น.
นพ.พงษ์พัฒน์ กล่ำอยู่สุข

คลินิกวัณโรค

คลินิกวัณโรค เฉพาะวันอังคาร ที่2ของเดือน พญ.ชลดา เลาหวีรนิตย์
คลินิกวัณโรค เฉพาะวันอังคาร พญ.ธัญญพัทธ์ สุนทรานุรักษ์

คลินิกARV

คลินิกARV ทุกวันพุธที่ 1,2,4
พญ. สุชาดา ตีรวรศักดิ์
พญ.ธัญญพัทธ์ สุนทรานุรักษ์
นพ. ปรัชญา สิตะโปสะ
นพ. ปรีดา ตั้งจิตเมธี

คลินิกARV เด็ก ทุกอังคารแรกของเดือน
พญ.พิชานัน สุดใจ

คลินิกดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคอง

ทุกวันจันทร์และพฤหัสบดี (8.30-11.30 น.) พญ.ธัญญพัทธ์ สุนทรานุรักษ์

คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

วันจันทร์
นพ.วิสุทธิ์ รักษากุล
นพ.ธนภัทร พันธุ์ศักดิ์ศิริ

คลินิกจิตเวช

วันจันทร์
นพ.นิรันดร์ วิเชียรทอง
พญ.วนิดา ศรีศัมภุวงศ์

วันอังคาร
นพ.นิรันดร์ วิเชียรทอง

วันพุธ
พญ.วนิดา ศรีศัมภุวงศ์

วันพฤหัสบดี
นพ.นิรันดร์ วิเชียรทอง

วันศุกร์
พญ.วนิดา ศรีศัมภุวงศ์

ห้องตรวจประกันสังคม

วันจันทร์
แพทย์อายุรกรรม 08.30-12.00
แพทย์ทั่วไป 08.30-16.30

วันอังคาร
แพทย์ทั่วไป 08.30-16.30

วันพุธ
แพทย์ศัลยกรรมกระดูก 08.30-12.00
แพทย์ทั่วไป 08.30-16.30

วันพฤหัสบดี
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 08.30-12.00
แพทย์ทั่วไป 08.30-16.30

วันศุกร์
แพทย์ศัลยกรรมกระดูก 08.30-12.00
แพทย์ทั่วไป 08.30-16.30

คลินิกกุมารเวชกรรม

ตรวจโรคทั่วไปกุมารเวชกรรม
จันทร์ถึงศุกร์ 08.30-12.00

คลินิกสุขภาพเด็กดี
อังคาร 13.00-16.30

คลินิกทารกเสี่ยงสุง
อังคาร 13.00-16.30

คลินิกภูมิแพ้(เด็ก ตรวจที่ห้องตรวจกุมารเวชกรรม)
พุธ มีแพทย์ออกตรวจ13.00-16.30

คลินิคพัฒนาการและฝึกพูด
พุธ 13.00-16.30

คลินิคโรคลมชักในเด็ก
พุธที่ 1 และ 3 13.00-16.30

คลินิกโรคหอบหืดในเด็ก
พฤหัสบดี 13.00-16.30

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
และรับรองความพิการการเคลื่อนไหว

วันอังคาร
พญ.บุญรักษ์ ณ ลำพูน

วันพุธ
พญ.อรรถรส ชุมศรี

วันพฤหัสบดี
พญ.ศิริกรรฐ์ บางโชคดี

คลินิกอายุรศาสตร์โรคเลือด

วันพฤหัสบดี
พญ.วิกานดา ผลหมู่

คลินิกอาชีวเวชกรรม

คลินิกอาชีวเวชกรรม จันทร์ พุธ ศุกร์ (9.00-12.00น.)

คลินิกไต

คลินิกไต มีแพทย์ออกตรวจ เฉพาะ วันอังคาร

คลินิกชลอไตเสื่อม วันอังคาร พญ.ภัสจนา ชัยสุวรรณรัตน์ พญ. จินตนา โชคชัยมาดล

คลินิกล้างไตทางช่องท้อง วันพฤหัสบดี 9.00-12.00น. พญ.ภัสจนา ชัยสุวรรณรัตน์ พญ. จินตนา โชคชัยมาดล

คลินิกอายุรกรรม

มีแพทย์ออกตรวจ ทุกวัน จันทร์ -ศุกร์

คลินิกอายุรกรรมประสาท

วันจันทร์ 08.30-12.00
พญ.จริยา จอมพล
วันพุธ 08.30-12.00
พญ.สราลี จินดามัง

คลินิกเบาหวาน

มีแพทย์ออกตรวจ เฉพาะวัน อังคาร พุธ พฤหัสบดี

คลินิกความดันโลหิตสูง

มีแพทย์ออกตรวจ เฉพาะวัน จันทร์ และ ศุกร์

คลินิกแพทย์แผนไทย

วันพุธ
พทป.ศศิธร เลิศวัฒนาเกียรติ

วันศุกร์
พท.ป.ณัฐสุดา อ้นทอง

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันอังคาร
พญ.บุญรักษ์ ณ ลำพูน

วันพุธ
พญ.อรรถรส ชุมศรี

วันพฤหัสบดี
พญ.ศิริกรรฐ์ บางโชคดี

คลินิกศัลยกรรมประสาท

วันอังคาร
นพ.ธัชณรงค์ ธัญญศรี

วันพุธ
นพ.กรินทร์ วรรธนะเลาหะ

วันพฤหัสบดี
นพ.ธนบัตร เชิญรุ่งโรจน์

วันศุกร์
นพ.ณัฐกุล เกตุพิชัย

คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง

วันอังคาร
พญ.ศิรดา สุทธิวัฒนะ

วันพฤหัสบดี
พญ.ณิชกานต์ วัฒนะประกรณ์กุล

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

มีแพทย์ออกตรวจทุกวัน จันทร์-ศุกร์

คลินิกศัลยกรรมกระดูก

วันจันทร์
นพ.เหรียญชัย นามมนตรี
นพ.ชัยรัตน์ วงศ์วรพิทักษ์
นพ.วุฒิชัย สุตัณฑวิบูลย์

วันอังคาร
นพ.ธีรบูลย์ นิ่มอนุสสรณ์กุล
นพ.ศรัณย์ สุคนธหงส์
นพ.วุฒิชัย สุตัณฑวิบูลย์

วันพุธ
นพ.ธีรศักดิ์ มงคล
นพ.ชญตว์ ตั้งวงศ์ศานต์

วันพฤหัสบดี
นพ.เหรียญชัย นามมนตรี
นพ.ธนาชัย ทองตันวรภัทร
นพ.ศรัณย์ สุคนธหงส์

วันศุกร์
นพ.ชญตว์ ตั้งวงศ์ศานต์
นพ.ธีรบูลย์ นิ่มอนุสสรณ์กุล
นพ.ชัยรัตน์ วงศ์วรพิทักษ์ (ศุกร์ที่1และ3ของเดือน)
นพ.ธนาชัย ทองตันวรภัทร (ศุกร์ที่2และ4ของเดือน)

คลินิกจักษุ

มีแพทย์ออกตรวจทุกวัน จันทร์-ศุกร์

คลินิกหู คอ จมูก

มีแพทย์ออกตรวจทุกวัน จันทร์-ศุกร์

สูติ-นรีเวช

สูติ-นรีเวช
จันทร์ถึงศุกร์ 08.30-12.00
ฝากครรภ์
จันทร์ถึงพฤหัสบดี 08.30-12.00 วันศุกร์ โรงเรียน พ่อ แม่
วางแผนครอบครัว
พุธ 13.00-16.30
คลินิกมีบุตรยาก
ศุกร์ 08.30-12.00
คลินิกวัยทอง
จันทร์ถึงศุกร์ 08.30-12.00

คลินิกเต้านม

ทุกวันพุธ