คลินิกFit for Life

รับปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ เฉพาะวัน จันทร์(08.30-12.00) อังคาร(08.30-12.00) และ พุธ(08.30-12.00)

คลินิกอายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร
และตับ GI Med

มีแพทย์ออกตรวจ เฉพาะวัน พุธ นพ.กิตติเชษฐ์ พิภัทปัทมอำพัน

คลินิกหัวใจ

คลินิก CVD PREVENTION (คลินิก รู้-ทัน-กัน-ไม่มีแก้)
เฉพาะวันจันทร์

ECHO(คลื่นเสียงความถี่สูง) and Excercise strees test(เดินสายพาน)
เฉพาะวันอังคาร 09.00-16.00 น.

คลินิกวาร์ฟาริน
เฉพาะวันศุกร์

คลินิกหลอดเลือดและหัวใจ CARDIO CLINIC
เฉพาะวันพฤหัสบดี

คลิกนิกหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง HEART FAILURE CLINIC
เฉพาะวันพฤหัสบดี โดย นพ.ภณธนวัฒน์ สุทธิวาทนฤพุฒิ

คลินิกโรคหัวใจ(ตรวจโดยรพ.เอกชน)
มีแพทย์ออกตรวจเฉพาะวันจันทร์(13.00-16.30 )

คลินิกผิวหนัง

มีแพทย์ออกตรวจ เฉพาะ วัน จันทร์ (08.30-12.00) และ ศุกร์ (08.30-12.00)

คลินิกโรคปอด(Chest)

คลินิคโรคปอดคลินิกปอด มีแพทย์ออกตรวจ เฉพาะวันพฤหัสบดี 09.00-12.00 พญ.ชลดา เลาหวีรนิตย์
คลินิคถุงลมโป่งพอง/หืดหอบ (COPD/Asthma) มีแพทย์ออกตรวจ เฉพาะวันศุกร์ 13.00-16.30 น.

คลินิกวัณโรค

คลินิกวัณโรค เฉพาะวันอังคาร ที่2ของเดือน พญ.ชลดา เลาหวีรนิตย์
คลินิกวัณโรค เฉพาะวันอังคาร พญ.ธัญญพัทธ์ สุนทรานุรักษ์

คลินิกARV

คลินิกARV ทุกวันพุธที่ 1,2,4
พญ. สุชาดา ตีรวรศักดิ์
พญ.ธัญญพัทธ์ สุนทรานุรักษ์
นพ. ปรัชญา สิตะโปสะ
นพ. ปรีดา ตั้งจิตเมธี

คลินิกARV เด็ก ทุกอังคารแรกของเดือน
พญ.พิชานัน สุดใจ

คลินิกดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคอง

ทุกวันศุกร์ (9.00-12.00 น.) พญ.ธัญญพัทธ์ สุนทรานุรักษ์

คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

วันจันทร์
นพ.วิสุทธิ์ รักษากุล

วันพฤหัสบดี
นพ.ไกรสร ลิมป์จรรยาวงศ์

คลินิกจิตเวช

วันจันทร์
นพ.นิรันดร์ วิเชียรทอง
พญ.วนิดา ศรีศัมภุวงศ์

วันอังคาร
นพ.นิรันดร์ วิเชียรทอง

วันพุธ
พญ.วนิดา ศรีศัมภุวงศ์

วันพฤหัสบดี
นพ.นิรันดร์ วิเชียรทอง

วันศุกร์
พญ.วนิดา ศรีศัมภุวงศ์

ห้องตรวจประกันสังคม

วันจันทร์
แพทย์อายุรกรรม 08.30-12.00
แพทย์ทั่วไป 08.30-16.30

วันอังคาร
แพทย์ทั่วไป 08.30-16.30

วันพุธ
แพทย์ศัลยกรรมกระดูก 08.30-12.00
แพทย์ทั่วไป 08.30-16.30

วันพฤหัสบดี
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 08.30-12.00
แพทย์ทั่วไป 08.30-16.30

วันศุกร์
แพทย์ศัลยกรรมกระดูก 08.30-12.00
แพทย์ทั่วไป 08.30-16.30

ห้องตรวจกุมารเวชกรรม

ตรวจกุมารเวชกรรม
จันทร์ถึงศุกร์ 08.30-12.00

ตรวจสุขภาพเด็กดี
อังคาร 13.00-16.30 พญ.วิชุดา วงษ์ยะลา

คลินิกภูมิแพ้(เด็ก ตรวจที่ห้องตรวจกุมารเวชกรรม)
พุธ มีแพทย์ออกตรวจ13.00-16.30

คลินิคพัฒนาการและฝึกพูด
พฤหัสบดีและศุกร์

คลินิก ARV เด็ก
ทุกอังคารแรกของเดือน โดย พญ.พิชานัน สุดใจ

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
และรับรองความพิการการเคลื่อนไหว

วันอังคาร
พญ.บุญรักษ์ ณ ลำพูน

วันพุธ
พญ.อรรถรส ชุมศรี

วันพฤหัสบดี
พญ.ศิริกรรฐ์ บางโชคดี

คลินิกอาชีวเวชกรรม

คลินิกอาชีวเวชกรรม จันทร์ พุธ ศุกร์ (9.00-12.00น.)

คลินิกไต

คลินิกไต มีแพทย์ออกตรวจ เฉพาะ วันอังคาร

คลินิกชลอไตเสื่อม วันอังคาร พญ.ภัสจนา ชัยสุวรรณรัตน์ พญ. จินตนา โชคชัยมาดล

คลินิกล้างไตทางช่องท้อง วันพฤหัสบดี 9.00-12.00น. พญ.ภัสจนา ชัยสุวรรณรัตน์ พญ. จินตนา โชคชัยมาดล

คลินิกอายุรกรรม

มีแพทย์ออกตรวจ ทุกวัน จันทร์ -ศุกร์

คลินิกเบาหวาน

มีแพทย์ออกตรวจ เฉพาะวัน อังคาร พุธ พฤหัสบดี

คลินิกความดันโลหิตสูง

มีแพทย์ออกตรวจ เฉพาะวัน จันทร์ และ ศุกร์

คลินิกแพทย์แผนไทย

วันพฤหัสบดี
พท.ป.จิดาภา พงษ์ปลัดี

วันศุกร์
พท.ป.ณัฐสุดา อ้นทอง

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันอังคาร
พญ.บุญรักษ์ ณ ลำพูน

วันพฤหัสบดี
พญ.ศิริกรรฐ์ บางโชคดี

คลินิกศัลยกรรมประสาท

วันอังคาร
นพ.วรภัทร์ บัณฑวรรณ

วันพุธ
นพ.กรินทร์ วรรธนะเลาหะ

วันศุกร์
นพ.ธัชณรงค์ ธัญญศรี

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

วันจันทร์
นพ.สัญวิชญ์ บำเรอราช

วันอังคาร
นพ.ปรัชญา โชติยะ

วันพุธ ์
นพ.ปัญญา วงศ์จินดาพรรณ

วันพฤหัสบดี
นพ.รังสรรค์ บุตรชา

วันศุกร์ ์
นพ.มติ ดุรงค์ฤทธิ์ชัย

คลินิกศัลยกรรมกระดูก

วันจันทร์
นพ.นินนาท มุขดี
นพ.ศุภวัชร สามารถ (เวชศาสตร์กีฬาและผ่าตัดส่องกล้อง)
นพ.พีรพงษ์ สวัสดิพงษ์ (ผ่าตัดข้อเข่าและสะโพกเทียม)

วันอังคาร
นพ.ชัชวาลย์ แก้วคุณ
นพ.เหรียญชัย นามมนตรี
นพ.พีรพงษ์ สวัสดิพงษ์ (ผ่าตัดข้อเข่าและสะโพกเทียม)

วันพุธ
นพ.ธีรศักดิ์ มงคล
นพ.นินนาท มุขดี
นพ.สุรัตน์ สุขประเสริฐ (ผ่าตัดข้อเข่าและสะโพกเทียม)

วันพฤหัสบดี
นพ.ชญตว์ ตั้งวงศ์ศานต์
นพ.ชัชวาลย์ แก้วคุณ
นพ.เหรียญชัย นามมนตรี

วันศุกร์
นพ.ชญตว์ ตั้งวงศ์ศานต์
นพ.ธีรบูลย์ นิ่มอนุสสรณ์กุล

คลินิกจักษุ

วันจันทร์
นพ.บุญเกียรติ กอบหิรัญกุล
พญ.มณฑิรา ประสมทรัพย์

วันอังคาร
พญ.มณฑิรา ประสมทรัพย์
พญ.สุรสา จันทนภาพ

วันพุธ
พญ.สุรสา จันทนภาพ
นพ.วาทิน สนธิไชย

วันพฤหัสบดี
นพ.วาทิน สนธิไชย
นพ.บุญเกียรติ กอบหิรัญกุล

วันศุกร์
พญ.ทิพรัตน์ ถี่ถ้วน
หมุนเวียน แพทย์ออกตรวจ

คลินิกหู คอ จมูก

วันจันทร์
นพ.ดนัย ธเนศพงศ์ธรรม
พญ.แสงเดือน แสงสระศรี

วันอังคาร
พญ.ปิยวรรณ คงตั้งจิตต์

วันพุธ
พญ.แสงเดือน แสงสระศรี

วันพฤหัสบดี
พญ.อุรภา ชนปทาธิป

วันศุกร์
พญ.ญาณิตา รัชนิวัต

สูติ-นรีเวช

สูติ-นรีเวช
จันทร์ถึงศุกร์ 08.30-12.00
ฝากครรภ์
จันทร์ถึงพฤหัสบดี 08.30-12.00 วันศุกร์ โรงเรียน พ่อ แม่
วางแผนครอบครัว
พุธ 13.00-16.30
คลินิกมีบุตรยาก
ศุกร์ 08.30-12.00
คลินิกวัยทอง
จันทร์ถึงศุกร์ 08.30-12.00

คลินิกเต้านม

ทุกวันพุธ
นพ.ปัญญา วงศ์จินดาพรรณ