นายแพทย์วีรพล กิตติพิบูลย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์ยรรยง เสถียรภาพงษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์


รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

นางพรทิพย์ คนึงบุตร
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

นางลักขณา สุวรรณฤกษ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ

ทันตแพทย์หญิงสุพินดา สาทรกิจ
รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

นายแพทย์ปรีดา ตั้งจิตเมธี
รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ

นายแพทย์เกรียงไกร ก้ำไพบูลย์
รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านกิจกรรมพิเศษ