นายแพทย์ประสิทธิ์ มานะเจริญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์ปรัชญา โชติยะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

นางพรเพ็ญ ดุรงค์ฤทธิ์ชัย
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

นางพรทิพย์ คนึงบุตร
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

นายแพทย์ยรรยง เสถียรภาพงษ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ

ทันตแพทย์หญิงสุพินดา สาทรกิจ
รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

นายแพทย์ปรีดา ตั้งจิตเมธี
รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ

นายแพทย์เกรียงไกร ก้ำไพบูลย์
รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านกิจกรรมพิเศษ