การพัฒนาระบบ บริการจองคิว บน MOPH Connect
วันนี้ 18 มิถุนายน 2561 โรงพยาบาลปทุมธานีได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านข้อมูลข่าวสารดิจิทัลสุขภาพ การพัฒนาระบบ บริการจองคิว บน MOPH Connect เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพหน่วยบริการและอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชนชน ซึ่งเป็นการจัดบริการในอีกรูปแบบหนึ่งที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังพัฒนา โดย นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานเปิดโครงการ กล่าวรายงานโดย นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี
โรงพยาบาลปทุมธานี ยินดีต้อนรับ :นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี 9 ตุลาคม 2560

พบหมอใกล้บ้าน ดูแลได้ถึงหัวใจ
เพื่อลดเวลารอคอย พบหมอใกล้บ้าน ดูแลได้ถึงหัวใจ ไม่เสียเวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560ผู้ป่วยโรคทั่วไปขอให้ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลสาขา (ข้างไปรษณีย์ปทุม สายใน)

โปรแกรมตรวจสุขภาพส่งเสริมและป้องกันโรค โดยสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลปทุมธานี
ท่านที่มีความต้องการตรวจสุขภาพสิทธิประกันสังคม สามารถติดต่อจุดคัดกรอง สอบถามข้อมมูลเพิ่มเติม กลุ่มงานประกันสังคม 02-598-8745-7 โรงพยาบาลปทุมธานีขอสงวนสิทธิรับตรวจสุขภาพสิทธิประกันสังคม วันละ 15 ท่าน เท่านั้น

ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์
โรงพยาบาลปทุมธานี ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ "ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายแด่องค์ภูมิพล" โดยเริ่มในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 และทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 น - 15.00 น. ณ ลานไทร โรงพยาบาลปทุมธานี

รณรงค์งดสูบบุหรี่ให้กับผู้มารับบริการโรงพยาบาลปทุมธานี
31 พ.ค. 60 นพ.ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาสปทุมธานี นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปทุมธานีเดินรณรงค์งดสูบบุหรี่ให้กับผู้มารับบริการโรงพยาบาลปทุมธานี ซึ่งมีผู้มารับบริการให้ความสนใจในงานงดสูบบุหรี่อย่างมากมาย

2 เมษายน 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา
เนื่องในวันที่ 2 เมษายน 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา เหล่าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปทุมธานีได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียติขึ้น โดย นพ.ณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดย นพ.สุรัตน์ สุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลปทุมธานี

ร่วมต้อนรับคณะวิ่ง 1 ล้าน 5 แสนก้าว วิ่งเพื่อชีวิต
17 มี.ค.60 นพ. มรุต จิรเศรษฐสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปทุมธานี อาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีร่วมต้อนรับคณะวิ่ง 1 ล้าน 5 แสนก้าว วิ่งเพื่อชีวิต เชียงใหม่-ศิริราช และร่วมวิ่งจากสี่แยกสันติสุขจังหวัดปทุมธานีถึงศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี รอให้การต้อนรับ และมอบเงินสมทบทุนเพื่อสร้างอาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช

Inner Power Together We Can
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน หัวข้อ "Inner Power Together We Can" ซึ่งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเชิดชูสถานพยาบาลที่ผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ และเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าประชุมในองค์ความรู้ใหม่ๆ และเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนนำพลังด้านบวกภายในตนเอง อาทิ พลังแห่งความเอื้ออาทร และพลังแห่งจิตสำนึกมาร่วมสร้างสรรค์หนทางใหม่ๆ ให้กับระบบบริการสุขภาพในประเทศ สำหรับในปีนี้มีสถานพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขที่พัฒนาคุณภาพ และผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ รวมถึงต่ออายุทั้งสิ้น 130 แห่ง ซึ่งโรงพยาบาลปทุมธานี ได้ผ่านการต่ออายุการรับรองกระบวนคุณภาพเป็นครั้งที่ 3 โดยมี นพ.ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี เป็นตัวแทนเข้ารับประทานประกาศนียบัตรการผ่านการต่ออายุการรับรองกระบวนคุณภาพ จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ประกาศเจตนารมณ์ ?สุจริตตามรอยพ่อขอทำดีเพื่อแผ่นดิน?
วันที่ 5 มกราคม 2560 นพ.ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี นำคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลปทุมธานี ได้ทำพิธีประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตตามรอยพ่อขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตัวชี้วัดที่ 8 มาตรา 44 ที่ได้กำหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงานมีการแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และมีการแสดงเจตนจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อสาธารณชน โดยในวันประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลปทุมธานี เข้าร่วมในการประกาศเจตนารมณ์

ศึกษาดูงานอาชีวอนามัยความปลอดภัยของ รพ เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมและตัวแทนหน่วยงานได้ศึกษาดูงานอาชีวอนามัยความปลอดภัยของ รพ เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี ในด้านบทบาทหน้าที่ การดำเนินงาน SHE ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

พิธีรับมอบหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ(Matching Fund)
28พ.ย.59 เวลา13.00น นายแพทย์ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี นายแพทย์มติ ดุรงฤทธิ์ชัย พร้อมคณะ ร่วมพิธีรับมอบหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ(Matching Fund) ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)โดยการสนับสนุนของกองทุนการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในทุกภาคส่วนในการ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และสามารถประหยัดงบประมาณของรัฐต่อไป

ร่วมแปรอักษร จุดเทียน ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โรงพยาบาลปทุมธานี ร่วมแปรอักษร จุดเทียน ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลปทุมธานี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
19 ตุลาคม 2559 นพ.ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานีนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลปทุมธานี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รับประทานโล่รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข เนื่องในงานประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 11
26 สิงหาคม 2559 นพ.ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี ได้เข้ารับประทานโล่รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข พญ.นิรมล สกุลพาณิชย์ ประธานชมรมจริยธรรม เข้ารับประทานโล่รางวัลหน่วยงานต้นแบบ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ปีที่ 2 ติดต่อกัน จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุและคุณยุพิน จิตรบำรุง พยาบาลวิชาชีพ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณจากนายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในงานประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559

โรงพยาบาลปทุมธานี จัดวิชาการเรื่อง Melasma และ acne
24 สิงหาคม 2559 นพ.ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี เป็นประธานเปิดการบรรยายวิชาการและกล่าวต้อนรับ คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันโรคผิวหนัง นำโดย นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ในหัวข้อเรื่อง Melasma และ acne พร้อมทั้งให้การออกตรวจผู้ป่วยนอกที่คลินิกผิวหนังโรงพยาบาลปทุมธานีด้วย

โครงการหน่วยแพทย์ให้บริการตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่ ให้กับประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา
19 สิงหาคม 2559 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีร่วมกับโรงพยาบาลปทุมธานี ได้จัดโครงการหน่วยแพทย์ให้บริการตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่ ให้กับประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการร่วมฉลองเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และร่วมถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ที่จะสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ โดยได้รับเกียรติ์จากนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานเปิดโครงการ กล่าวรายงานโดย นางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี กล่าวต้อนรับโดย นพ.ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี

ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคล ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา
11 สิงหาคม 2559 นพ.ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคล ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 และได้ถือโอกาสนี้ ทำกิจกรรม Big cleaning Day เพื่อให้เจ้าหน้าทีได้ร่วมทำความสะอาดและตระหนักถึงการรักษาความสะอาดโรงพยาบาล

กิจกรรม Fit For Life Award 2016
10 สิงหาคม 2559 นพ.ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม Fit For Life Award 2016 และมอบรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ ที่ลดน้ำหนักสำเร็จ กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใส่ใจสุขภาพและ ประเมินสุขภาวะของร่างกาย การเลือกรับประทานอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดี

โรงพยาบาลปทุมธานีรับบริจาคอวัยวะ
โรงพยาบาลปทุมธานีรับบริจาคอวัยวะ ซึ่งได้ทำการเปิดศูนย์รับบริจาคอวัยวะโรงพยาบาลปทุมธานี ตั้งแต่ 16 มิถุนายน 2559

งดเหล้าเข้าพรรษา รณรงค์สวมหมวกกันน็อค 100%
วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 โรงพยาบาลปทุมธานี ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติ จัดกิจกิจกรรม "งดเหล้าเข้าพรรษา รณรงค์สวมหมวกกันน็อค 100% พาทัวร์ห้องดับจิต พิชิตอุบัติเหตุ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้รับเกียรติ จาก นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน กล่าวรายงานกิจกรรมโดย นพ.ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี พร้อมกับนำเยี่ยมชมบูธนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผู้บริจาคโลหิต

พิธีรับมอบปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน
6 ก.ค. 2559 พิธีรับมอบปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน

เปิดศูนย์รับบริจาคอวัยวะโรงพยาบาลปทุมธานี
16 มิถุนายน 2559 โรงพยาบาลปทุมธานีรับการตรวจราชการจาก นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการสาธารณสุขเขต 4 และคณะ ในโอกาสนี้ ท่านยังให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์รับบริจาคอวัยวะโรงพยาบาลปทุมธานี

พิธีส่งมอบเครื่องบำบัดทดแทนการทำงานของไต
10 มิถุนายน 2559 นพ.สุรัตน์ สุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลปทุมธานีนำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นย.ชาย ชินธนภัทร สร.รังสิต ผอภ.สุตชาติ ชื่นโชคสันต์ ผวภ.ไชยไว พูนลาภมงคล อจ.ศิริชัย สิมะสกุล และ คณะมูลนิธิโรตารี GG#1528591 ในพิธีส่งมอบเครื่องบำบัดทดแทนการทำงานของไตอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วยในห้องไอซียูโรงพยาบาลปทุมธานี

เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
นพ.สุรัตน์ สุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลปทุมธานี นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 เพื่อความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

รับมอบหลังคาทางเดินเข้าโรงพยาบาลปทุมธานี
วันนี้ (6 มิ.ย.59) นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีรับมอบหลังคาทางเดินเข้าโรงพยาบาลปทุมธานี โดยมี พล.ต.ต.ถาวร ขาวสอาด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ,นายแพทย์ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี ร่วมในพิธี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี โดย นายชวลิต ครองสิน ประธานคณะกรรมการเครือข่ายประมวลสิน มีจิตศรัทธาสร้างหลังคาทางเดินเริ่มสร้างตั้งแต่รั้วหน้าโรงพยาบาลจนถึงอาคารที่ให้การรักษาพยาบาล งบประมาณจัดสร้างทั้งสิ้น 213,828.36 บาท ทำให้ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเกิดความสะดวกมีความปลอดภัย

วันงดสูบหรี่โลก
31 พฤษภาคม 2559 เป็นวันงดสูบหรี่โลก กลุ่มงานสุขศึกษาจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ งดสูบบุหรี่ขึ้นภายใต้คำขวัญ "ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลดโรค" นำโดย นพ.ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี เป็นประธานเปิดงานและร่วมเดินรณรงค์ ภายในโรงพยาบาลปทุมธานี เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติ ได้ตระหนักและเห็นถึงโทษของบุหรี่

ครบรอบ 63 ปี โรงพยาบาลปทุมธานี
19 พ.ค. 59 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกันสักการะสิงศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาล และร่วมตักบาตรทำบุญวันวิสาขบูชาที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 พ.ค. 59 เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา และยังทำบุญวันครบรอบ 63 ปี โรงพยาบาลปทุมธานี ซิึงในครีั้งนี้มีผู้รับเหรียญที่ระลึกจากการทำงานในโรงพยาบาลครบ 20 ปี จำนวน 19 ราย และยังมอบทุนการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่อีกจำนวน 189 ทุน ทุนละ 2,500 บาท

การอบรมส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการ
18 พ.ค. 59 นพ.ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี เป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการระยะยาวด้วยการแพทย์แผนไทย เพื่อให้ อสม.นำไปถ่ายทอดและปฏิบัติในชุมชนต่อไป ซึ่งจัดขึ้นโดย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ร่วมต้อนรับคณะหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปทุมธานี
วันนี้ 2 พฤษภาคม 2559 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปทุมธานี นำโดย นพ.สุรัตน์ สุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ได้ร่วมต้อนรับคณะหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปทุมธานี ที่มามอบของเยี่ยมเนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2559 ตามโครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ประกันตนและผู้ทุพพลภาพ ประจำปี 2559 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประกันตนที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลปทุมธานี

รพ.ปทุมธานี รับการเยี่ยมประเมิน Re Accreditation ครั้งที่ 3 จาก สรพ.
วันที่ 28-29 เม.ย. 59 นพ.ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี นำคณะเจ้าหน้าที่รพ.ปทุมธานี เข้ารับการเยี่ยมประเมิน Re Accreditation ครั้งที่ 3 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(สรพ.)ซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นการเยี่ยมประเมินที่มีผู้เยี่ยมประเมินถึง 24 ท่าน ซึ่งเจ้าหน้าที่รพ.ปทุมธานีมีความพร้อมในการเยี่ยมประเมินจึงทำให้การเยี่ยมประเมินครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี และรพ.ปทุมธานีจะยังพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลให้การการดูแล รักษา ฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจต่อผู้รับบริการต่อไป และรพ.ปทุมธานีหวังว่าเมื่อประกาศผลกมารเยี่ยมประเมินรพ.ปทุมธานีจะได้ผ่านการรับรองคุณภาพอีกครั้ง

วันสงกรานต์(19 เมษายน 2559)
นพ.ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการรพ.ปทุมธานี จัดงานวันสงกรานต์เพื่อสืบสานประเพณีไทย ภายในงานมีการจัดประกวดนางสงกรานต์ จัดรำวงย้อนยุคและการละเล่นต่างๆ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ตามประเพณีไทย

วันอนามัยโลกประจำปี 2559
โรงพยาบาลปทุมธานีได้จัดกิจกรรมวันอนามัยโลกประจำปี 2559 โดยมี นพ.มณเฑียร เพ็งสมบัติ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดงานและร่วมทำอาหารเพื่อสุขภาพ ลด หวาน มัน เค็ม ด้วย

การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ.ปทุมธานีจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัดขึ้นในวันที่ 24 มี.ค. 59 โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการฝึกครั้งนี้ โดยให้เหตุการณ์สมมุติเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลปทุมธานี เพื่อให้สถานประกอบการและหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านเครื่องมืออุปกรณ์ และการให้ความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ