วันตับอักเสบโลก (World Hepatitis Day)

วันตับอักเสบโลก (World Hepatitis Day) ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ก าหนดให้ทุกวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี ทั่วโลกร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงโรคไวรัสตับอักเสบ ตลอดจนสนับสนุนการป้องกัน ตรวจ วินิจฉัย ดูแล และการรักษา ซึ่งในปี 2564 มีแนวคิดรณรงค์ คือ “Hepatitis can’t wait”

"ให้โลหิต ให้ชีวิต"

ร่วมทำความดี กับ โครงการ เรารักพระเทพฯ บริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวัน พระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา 2 เมษายน 2564 วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ห้องประชุมบงกชรัศมิ์ ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต"กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต(MOPH Zero Tolerance)"

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต"กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต(MOPH Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

อัตราค่าห้องพิเศษและระเบียบปฏิบัติ

อัตราค่าห้องพิเศษและระเบียบปฏิบัติ

ห้องพิเศษฉัตรหลวง2(VIP) ห้องพิเศษ3/7(VIP)

ห้องพิเศษฉัตรหลวง2(VIP) ห้องพิเศษ3/7(VIP)

ห้องพิเศษ3/8(VIP) ห้องพิเศษ4/5 ห้องพิเศษ2/3

ห้องพิเศษ3/8(VIP) ห้องพิเศษ4/5 ห้องพิเศษ2/3

"กดจองปุ๊บได้คิวปั๊บ" สะดวก รวดเร็วกับ MOPH Connect

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจองคิวออนไลน์

"กดจองปุ๊บได้คิวปั๊บ" สะดวก รวดเร็วกับ MOPH Connect

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจองคิวออนไลน์

สถานการณ์ COVID-19 ในโรงพยาบาลปทุมธานี

สถานการณ์ COVID-19 ในโรงพยาบาลปทุมธานี ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 11.00 น.

การประชุมวิชาการ - การนำเสนอผลงานวิชาการทางการพยาบาล รพ.ปทุมธานี ปี 2563

การประชุมวิชาการ - การนำเสนอผลงานวิชาการทางการพยาบาล โรงพยาบาลปทุมธานี ปี 2563 วันที่10 สิงหาคม 2563 จัดโดย ฝ่ายวิชาการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

''ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯทางออนไลน์''

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้ทาง https://www.ocsc.go.th/ethics/event หรือ สแกนQR CODE ที่แสดงด้านบน

"ให้โลหิต ให้ชีวิต"

"ให้โลหิต ให้ชีวิต" ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ร่วมทำความดี กับ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา ๖๘ พรรษา ห้องเกียรติ ๘๐ พรรษา วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.

รับสมัครงาน

 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
 • เลื่อนรับสมัครฯ ชำนาญการพิเศษ 4 อัตรา
 • รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
 • รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนิติกร
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ (พยาบาลวิชาชีพ)
 • ประกาศฯ ผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
 • ประกาศฯ ผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักวิชการเงินและบัญชี และนิติกร
 • ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนิติกร
 • ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
 • ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
 • ประกวดราคาและสอบราคา

 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลฯ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ฯ
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพฯ
 • ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซืื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 9,024 Test
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA แบบแขวนเพดานดิจิตอลฯ
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาฯ
 • ราคากลางเครือ่งติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพฯ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพฯ
 • ราคากลางเครื่องจี้ห้ามเลือด
 • ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

 • demo
 • demo3
 • demo2
 • demo
 • จดหมายข่าวห้องยา

  โภชนาการต้องรู้