"NO GIFT POLICY"

นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

"NO GIFT POLICY"

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

"NO GIFT POLICY"

นายแพทย์ภุชงค์ ไชยชิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

"NO GIFT POLICY"

สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขตสุขภาพที่ 4 โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

วันตับอักเสบโลก (World Hepatitis Day)

วันตับอักเสบโลก (World Hepatitis Day) ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ก าหนดให้ทุกวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี ทั่วโลกร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงโรคไวรัสตับอักเสบ ตลอดจนสนับสนุนการป้องกัน ตรวจ วินิจฉัย ดูแล และการรักษา ซึ่งในปี 2564 มีแนวคิดรณรงค์ คือ “Hepatitis can’t wait”

"ให้โลหิต ให้ชีวิต"

ร่วมทำความดี กับ โครงการ เรารักพระเทพฯ บริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวัน พระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา 2 เมษายน 2564 วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ห้องประชุมบงกชรัศมิ์ ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต"กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต(MOPH Zero Tolerance)"

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต"กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต(MOPH Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

อัตราค่าห้องพิเศษและระเบียบปฏิบัติ

อัตราค่าห้องพิเศษและระเบียบปฏิบัติ

ห้องพิเศษฉัตรหลวง2(VIP) ห้องพิเศษ3/7(VIP)

ห้องพิเศษฉัตรหลวง2(VIP) ห้องพิเศษ3/7(VIP)

ห้องพิเศษ3/8(VIP) ห้องพิเศษ4/5 ห้องพิเศษ2/3

ห้องพิเศษ3/8(VIP) ห้องพิเศษ4/5 ห้องพิเศษ2/3

"กดจองปุ๊บได้คิวปั๊บ" สะดวก รวดเร็วกับ MOPH Connect

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจองคิวออนไลน์

"กดจองปุ๊บได้คิวปั๊บ" สะดวก รวดเร็วกับ MOPH Connect

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจองคิวออนไลน์

รับสมัครงาน

 • หน.เผยแพร่
 • ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 • ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 • ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ พนักงานราชการทั่วไป
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 • ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
 • ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการทั่วไป
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน พนักงานราชการ
 • ประกวดราคาและสอบราคา

 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน ๑ รายการ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาฯ จำนวน 5,376 Test
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์(ผ้าซับช่องท้อง)จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจHbA1Cจำนวน 15,000 Test
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อถุงมือผ่าตัดปราศจากเชื้อฯ จำนวน 5 รายการ
 • ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน ๑ รายการ
 • ข้อเข่าเทียมแบบที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ เลียนแบบกายวิภาคฯ50 ข้อ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดฯ )50 ข้อ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปไม่น้อยกว่า 1,000mAฯ
 • ประกาศแผนการจัดซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดให้ภาพรายละเอียดสูง
 • ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

 • demo
 • demo3
 • demo2
 • demo
 • จดหมายข่าวห้องยา

  โภชนาการต้องรู้