• ราคากลางชุดเครื่องมือช่วยถ่างแผลสำหรับการผ่าตัด ครั้งที่ 2
 • ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือถ่างแผลสำหรับการผ่าตัดครั้งที่ 2
 • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก ด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน ๒๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ราคากลางเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ป่วยประสาทหูพิการ จำนวน 8 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ป่วยประสาทหูพิการ จำนวน 8 รายการ
 • ราคากลางตู้ปลอดเชื้อแบบคลาส II ชนิด เอ 2
 • ประกาศประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อแบบคลาส II ชนิด เอ 2
 • ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือช่วยถ่างแผล
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกวดราคาซื้อยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 • ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ถุงบรรจุโลหิต) 3 รายการ /20 พฤศจิกายน 2561
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ถุงบรรจุโลหิต) 3 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ถุงบรรจุโหลิต) 3 รายการ /29 พฤศจิกายน 2561
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื้องช่วยฟังสำหรับผู้ป่วยประสาทหูพิการ จำนวน 8 รายการ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (CBC) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/23 พฤศจิกายน 2561
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ (Ultravist) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พฤศจิกายน 2561)
 • ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์/ขวดเพาะเชื้อ 2 รายการ (22 พฤศจิกายน 2561)
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์/ขวดเพาะเชื้อ 2 รายการ (22 พฤศจิกายน 2561)
 • เอกสารประกาศประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์/ขวดเพาะเชื้อ 2 รายการ (22 พฤศจิกายน 2561)
 • ร่าง ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก ด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน ๒๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลปทุมธานี
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒๙ รายการ
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ น้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีในสิ่งส่งตรวจเพื่อใช้ร่วมกับเครื่องตรวจเคมีคลินิกอัตโนมัติ โรงพยาบาลปทุมธานี
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พ.ย. 2561)
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อปลอดเชื้อแบบคลาส II ชนิด เอ 2
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(ขวดเพาะเชื้อ)จำนวน 2 รายการ(19 พย 2561)
 • ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือถ่างแผลสำหรับการผ่าตัด
 • ราคากลางชุดเครื่องมือถ่างแผลสำหรับการผ่าตัด
 • ประกาศ ราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศ ประกวดราคาระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเวชภัณฑ์จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ (ผ้าซับช่องท้อง จำนวน 2 รายการ)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 ด้วยวิธีตลาดอเล็กทรอนิกส์ (e-market)
 • เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw จำนวน 1 เครื่อง
 • เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 5 เครื่อง
 • เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย จำนวน 20 เครื่อง
 • กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนแบบคมชัดสูง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซืัออุปกรณ์ให้อาหารทางสาย จำนวน 2 รายการ/22 ต.ค. 2561
 • ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ
 • ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ/18 ต.ค. 2561
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ/18 ต.ค. 2561
 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ/18 ต.ค. 2561
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ัอวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
 • แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนงบประมาณรายจ่ายปี 2562
 • ราคากลางอาหารทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 ด้วยวิธีตลาดอเล็กทรอนิกส์ (e-market)
 • ราคากลางกระดาษถ่ายเอกสาร A4
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง.pdf
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันฯ.pdf
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน
 • ประกาศผุู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยอากอน
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้อง Stroke unit
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงตู้ควบคุมลิฟต์โดยสารอาคารบุณฑริกตัวที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง
 • ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (24 กย. 61)
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ(24 กย. 61)
 • ประกาศประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ(24 กย.61)
 • ราคากลางเครื่องจี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยอากอน
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยอากอน
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยอากอน
 • ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (21 กย.61)
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (21 กย.61)
 • ประกาศประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (21 กย.61)
 • แบบจ้างปรับปรุงห้อง Stroke unit 2
 • แบบจ้างปรับปรุงห้อง Stroke unit 1
 • ตารางสรุปผลการประมาณราคากลางจ้างปรับปรุงห้อง Stroke unit
 • ราคากลางแสดงวงเงินจ้างปรับปรุงห้อง Stroke unit
 • ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้อง Stroke unit
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาส่งตรวจ MRI จำนวน 70 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบ SERVER และระบบ NETWORK 2
 • ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบ SERVER และระบบ NETWORK 1
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างปรับปรุง SERVER และระบบ NETWORK
 • ราคากลางตู้อบเด็ก
 • ประกาศประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก
 • ราคากลางเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน
 • ราคากลางเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง
 • ราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันฯ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันฯ
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อNicardipine hydrochloride 10mg/10ml for injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาส่งตรวจ MRI
 • ราคากลางจ้างเหมาส่งตรวจ MRI
 • ประกาศแผนการจ้างปรับปรุงห้อง Stroke Unit
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจ้างปรับปรุงระบบ SERVER และระบบ NETWORK
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ
 • ประกวดราคาซื้อยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศ์ผ่าตัด หู คอ จมูก
 • ประกาศแผนจัดจ้างเหมาส่งตรวจ MRI จำนวน 1 รายการ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อตู้อบเด็ก
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบจ่ายอากาศตามสภาพปอด
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยอากอน
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ 2 เฟส ชนิดจอภาพสี
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(9 เมษายน 2561)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงเคาน์เตอร์พยาบาลและห้องทำงานเจ้าหน้าที่ฯ
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ
 • รายละเอียดคุณลักษณะกล้องจุลทรรศ์ผ่าตัด หู คอ จมูก
 • ประกาศประกวดวราคาซื้อกล้องจุลทรรศ์ผ่าตัด หู คอ จมูก
 • ประกาศแผนการจัดซื้อชุดเครื่องมือถ่างแผลสำหรับการผ่าตัด
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน ๒ รายการ
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
 • ราคากลางจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
 • ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุบริโภค ประเภทอาหารแห้ง
 • ราคากลางเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ 2 เฟส
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ 2 เฟส ชนิดจอภาพสี
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทอาหารสด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและแรงดัน
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
 • ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือด INFUSION PUMP
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบส่วนรับน้ำหนักไม่เคลื่อนไหวชนิดที่สามารถรองรับการงอได้มากพิเศษและใช้สารยึดกระดูก จำนวน ๑๐๐ ข้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร
 • ประกาศประกวดราคาวัสดุบริโภค ประเภทอาหารแห้ง (ส่วนที่ 3 ราคากลาง) วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศประกวดราคาวัสดุบริโภค ประเภทอาหารแห้ง (ส่วนที่ 2 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ) วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศประกวดราคาวัสดุบริโภค ประเภทอาหารแห้ง (ส่วนที่ 1 เอกสารประกาศประกวดราคา) วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสํัญญาณชีพฯ
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลปทุมธานี
 • ราคากลางวัสดุบริโภค จำนวน 9 หมวด 175 รายการ
 • ราคากลางจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทอาหารสดจำนวน 9 หมวด รวม 175 รายการ(4)
 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทอาหารสดจำนวน 9 หมวด รวม 175 รายการ(3)
 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทอาหารสดจำนวน 9 หมวด รวม 175 รายการ(2)
 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทอาหารสดจำนวน 9 หมวด รวม 175 รายการ(1)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ(30 พฤษภาคม 2561)
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูก (Cemented Total Knee Prosthesis) จำนวน ๑๐๐ ข้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ (Fixed Bearing Total Knee Replacement) จำนวน ๔๐ ข้อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดการสะท้อนกลับของเสียงในหูชั้นในและตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง
 • ราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและแรงดัน
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและแรงดัน
 • ราคากลางจ้างเหมาจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล
 • ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลางฯ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลางฯ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตฯ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ (11 พฤษภาคม 2561)
 • ราคากลางเครื่องตรวจวัดการสะท้อนกลับของเสียงในหูชั้นในและตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดการสะท้อนกลับของเสียงในหูชั้นในและตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การประมูลขายทอดตลาด
 • ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง EKG moniter(แบบรวมศุนย์ 4 ตัวลูก)
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดันชนิดเคลื่อนที่ได้
 • ราคากลางเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือด INFUSION PUMP ครั้งที่ 2
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือด INFUSION PUMP ครั้งที่ 2
 • ประกาศแผนการประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือด INFUSION PUMP ครั้งที่ 2
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร
 • ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ /1 พฤษภาคม 2561
 • ประกาสยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดฯ
 • ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร
 • ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะแยก ๓ สี (เหลือง น้ำเงิน เขียว) พร้อมโครงเหล็ก จำนวน ๓๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (SD BIOLINE DENGUE DUO) จำนวน ๑,๔๐๐ Test
 • เอกสารประกาศประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (23 เมษายน 2561)
 • ราคากลาง
 • ประกาศประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ฯ
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องสลายนิ่วด้วยคลื่นความถี่สูงและแรงลม
 • ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง EKG moniter(แบบรวมศุนย์ 4 ตัวลูก)
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณฯ
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ป่วยประสาทหูพิการ จำนวน 8 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร
 • ราคากลางเครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดันชนิดเคลื่อนที่ได้
 • ประกาศประกวดราคาซื้ือเครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดันชนิดเคลื่อนที่ได้
 • ประกาศประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบส่วนรับน้ำหนักไม่เคลื่อนไหวชนิดที่สามารถรองรับการงอได้ฯ
 • ราคากลางซื้อข้อเข่าเทียมแบบส่วนรับน้ำหนักไม่เคลื่อนไหวชนิดที่สามารถรองรับการงอได้ฯ
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(19 มีนาคม 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(19 มีนาคม 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(19 มีนาคม 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(14 มีนาคม 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(14 มีนาคม 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(14 มีนาคม 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(13 มีนาคม 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(12 มีนาคม 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(12 มีนาคม 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(5 มีนาคม 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(27 กุมภาพันธ์ 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(20 กุมภาพันธ์ 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(17 มกราคม 2561)
 • ราคากลางเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือด INFUSION PUMP
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือด INFUSION PUMP
 • ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ 2 เฟส ชนิดจอภาพสี
 • ตารางแสดงวงเงินงบบารุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (12 มีนาคม 2561)
 • ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดการสะท้อนกลับของเสียงในหูฯ
 • ราคากลางข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกฯ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกฯ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล
 • ประกาศประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(ชุดทดสอบเพื่อใช้กับเครื่องARCHITECT i๑๐๐๐ sr) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ รานการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ
 • ตารางแสดงวงเงินงบบารุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (28 กุมภาพันธ์ 2561)
 • เอกสารประกาศประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ
 • เอกสารประกาศประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(13 มีนาคม 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(5 มีนาคม 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(5 มีนาคม 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(20 กุมภาพันธ์ 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(12 มีนาคม 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(12 มีนาคม 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(12 มีนาคม 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(12 มีนาคม 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(12 มีนาคม 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(12 มีนาคม 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(5 มีนาคม 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(5 มีนาคม 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(5 มีนาคม 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(5 มีนาคม 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(27 กุมภาพันธ์ 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(22 มกราคม 2561)
 • ราคากลางเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ป่วยประสาทหูพิการ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื้องช่วยฟังสำหรับผู้ป่วยประสาทหูพิการ จำนวน 8 รายการ
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(27 กุมภาพันธ์ 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(27 กุมภาพันธ์ 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(27 กุมภาพันธ์ 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(27 กุมภาพันธ์ 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(27 กุมภาพันธ์ 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(22 กุมภาพันธ์ 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(22 กุมภาพันธ์ 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(22 กุมภาพันธ์ 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(22 กุมภาพันธ์ 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(22 กุมภาพันธ์ 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(22 กุมภาพันธ์ 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(22 กุมภาพันธ์ 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(15 กุมภาพันธ์ 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(9 กุมภาพันธ์ 2561)
 • เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง EKG moniter (แบบรวมศูนย์ 4 ตัวลูก)
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณเครื่องสลายนิ่วด้วยคลื่นความถี่สูงและแรงลม
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสลายนิ่วด้วยคลื่นความถี่สูงและแรงลม
 • ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อเครื้องช่วยฟังสำหรับผู้ป่วยประสาทหูพิการ จำนวน 8 รายการ
 • ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(27 กุมภาพันธ์ 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(20 กุมภาพันธ์ 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(20 กุมภาพันธ์ 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(20 กุมภาพันธ์ 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(20 กุมภาพันธ์ 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(31 มกราคม 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(30 พฤศจิกายน 2560)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(31 ตุลาคม 2560)
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวิดีทัศน์
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(22 กุมภาพันธ์ 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(22 กุมภาพันธ์ 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(20 กุมภาพันธ์ 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(15 กุมภาพันธ์ 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(14 กุมภาพันธ์ 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(14 กุมภาพันธ์ 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(8 กุมภาพันธ์ 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(29 มกราคม 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(10 มกราคม 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(18 ธันวาคม 2560)
 • รายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560
 • แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561งบประมาณ
 • แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 เงินบำรุง
 • แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณงบประมาณ2560
 • แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561งบภาค
 • แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561งบประมาณ
 • แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 เงินบำรุง
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุดน้ำยาเคมีสำหรับการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีและเกลือแร่ในสิ่งส่งตรวจ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Creatinine ,Co๒ Bicarbonate) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชุดตรวจหาเลือดในอุจจาระ FOB) จำนวน ๑๓,๗๕๐ TEST โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชุดน้ำยาทดสอบเพื่อใช้กับเครื่อง ARCHITECT i ๑๐๐๐sr ) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกำเนิดแรงดันลบสำหรับไปป์ไลน์ (vacuum pump) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องจำลองสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจและความดันโลหิต จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ราคากลางตู้ปลอดเชื้อ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
 • ราคากลางจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 รายการ
 • ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
 • ราคากลางจ้างเหมาทำการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(15 กุมภาพันธ์ 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(15 กุมภาพันธ์ 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(14 กุมภาพันธ์ 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(9 กุมภาพันธ์ 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(9 กุมภาพันธ์ 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(9 กุมภาพันธ์ 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(9 กุมภาพันธ์ 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(9 กุมภาพันธ์ 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(9 กุมภาพันธ์ 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(31 มกราคม 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(17 มกราคม 2561)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(12 มกราคม 2561)