• ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทลฯ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ๋โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ฯ
 • 1.4ราคากลางเครื่องสูบน้ำดับเพลิงฯ
 • 1.3รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องสูบน้ำดับเพลิงฯ
 • 1.2รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องสูบน้ำดับเพลิงฯ
 • 1.1รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องสูบน้ำดับเพลิงฯ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงฯ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ฯ
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครืองช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ฯ
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครืองให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงฯ
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครืองติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมติตตามความดันโลหิดแดงฯ
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครืองผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงฯ
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าและติดตามการทำงานของสัญญาณชีพชนิดข้างเตียงแบบซับซ้อนฯ
 • ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ฯ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์(สารทึบรังสี)จำนวน 2 รายการ
 • 3.ราคากลางวัสดุบริโภค ประเภทอาหารแห้ง จำนวน 67 รายการ
 • 2.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุบริโภค ประเภทอาหารแห้ง จำนวน 67 รายการ
 • 1.ประกาศประกวดราคาวัสดุบริโภค ประเภทอาหารแห้ง จำนวน 67 รายการ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(HbA1C) 1 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามประสิทธิภาพการทำงานของเส้นประสาทขณะผ่าตัดฯ
 • ราคากลางเครื่องเฝ้าติดตามประสิทธิภาพการทำงานของเส้นประสาทฯ
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทลฯ
 • ราคากลางเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทลฯ
 • ร่างประกาศจังหวัดเรื่องประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดโคมคู่
 • ราคากลางโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดเลาะเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้าฯ
 • ราคากลางเครื่องจี้ห้ามเลือดเลาะเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้าฯ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจฯ
 • ราคากลางเครืองดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ
 • ราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้
 • ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ฯ
 • ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ฯ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับพื้นดินและเทคอนกรีตบริเวณทางลงฯ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกฯ
 • ราคากลางเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค ประเภทอาหาร จำนวน 67 รายการ
 • ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและตู้ควบคุมฯ
 • ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและตู้ควบคุมฯ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครือ่งเฝ้าและติดตามการทำงานของสัญญาณชีพชนิดข้างเตียงแบบซับซ้อนฯ
 • ราคากลางเครื่องเฝ้าและติดตามการทำงานของสัญญาณชีพชนิดข้างเตียงแบบซับซ้อนฯ
 • ราคากลางเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง
 • ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติฯ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศฯ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติฯ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องส่องตรวจทางเดินอาหารเพื่อการวินิจฉัยรักษาและทำหัตถการ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจ HbA1C จำนวน 15,000 บาท
 • ประกาศเผยแพร่วัสดุการแพทย์ (ผ้าซับช่องท้อง) จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาจ้างปรับพื้นดินและเทคอนกรีตฯ
 • ราคากลางจ้างปรับพื้นดินและเทคอนกรีตฯ...และทำเหล็กดัดฯ
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานปรับพื้นดินและเทคอนกรีตฯ
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเหล็กดัดกั้นพื้นที่ใต้อาคารฯ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับพื้นที่เทคอนกรีตฯ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดสายน้ำและตลับต่อฯ จำนวน 500 ชิ้น
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาข้อเข่าเทียมฯ จำนวน 50 ข้อ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาส่งตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติด้านเทคนิคการแพทย์
 • ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติฯ
 • ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจฯ
 • ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ฯ
 • ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๋มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยฯ
 • ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดเลาะเนื้อเยื่อฯ
 • รายละเอียดเฉพาะเครื่องสูบน้ำดับเพลิงพร้อมติดตั้งและตู้ฯ จำนวน 2 รายการ1
 • ราคากลางเครื่องสูบน้ำดับเพลิงพร้อมติดตั้งและตู้ฯ จำนวน 2รายการ
 • ประกาศประกวดราคาเครื่องสูบน้ำดับเพลิงพร้อมติดตั้งและตู้ฯ จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาส่งตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ ของโรงพยาบาลปทุมธานี จำนวน 212 รายการ
 • ราคากลางจ้างเหมาส่งตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ ของโรงพยาบาลปทุมธานี จำนวน 212 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงพร้อมติดตั้งและตู้ควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุพร้อมติดตั้งและทดสอบระบบ จำนวน ๒ รายการ
 • ราคากลางซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงพร้อมติดตั้งและตู้ควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุพร้อมติดตั้งและทดสอบระบบ จำนวน ๒ รายการ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้เลียนแบบกายวิภาคฯ จำนวน 50 ข้อ
 • ประกาศประกวดราคาชุดสายน้ำและตลับต่อกับเครื่องสลายต้อฯ จำนวน 500 ชิ้้น
 • ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล
 • ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกฯ จำนวน 50 ข้อ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเฝ้าและติดตามการทำงานของสัญญาณชีพชนิดข้างเตียงแบบซับซ้อนพร้อมภาควัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไวด์จากลมหายใจออก
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามประสิทธิภาพการทำงานของเส้นประสาทขณะผ่าตัดชนิด 4 ช่องสัญญาณ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมติดตามความดันโลหิตแดงฯ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อตู้ให้ความอบอุ่นพร้อมระบบทำหัตถการสำหรับทารกแรกเกิดในภาวะวิกฤต
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดฯ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั็มและฟื้นคืนชีพของผู้ป่วยฯ
 • ประกาศผูุ้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับทำ Vascular
 • ราคากลางจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดสายน้ำและตลับต่อกับเครื่องสลายต้อกระจกฯ จำนวน 500 ชิ้น
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้เลียนแบบกายวิภาคฯ จำนวน 50 ข้อ
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย
 • ราคากลางจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย
 • ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงพร้อมติดตั้งและตู้ควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุพร้อมติดตั้งและทดสอบระบบ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพและตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจฯ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฯ
 • ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูก จำนวน 50 ข้อ
 • ประกาศประกวดราคาข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูก จำนวน 50 ข้อ
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูก จำนวน 50 ข้อ
 • ราคากลางเครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพและตรวจฯ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพ4เครื่อง
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ครั้งที่ 2
 • ราคากลางจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์(Ultravist) จำนวน 1 รายการ
 • ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด 462 รายการ
 • ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 700 เครื่อง
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่อติดตามการทำงานของหัวในและสัญญาณชีพอัตโนมัติ Monitor EKG
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่อติดตามการทำงานของหัวในและสัญญาณชีพอัตโนมัติ Monitor EKG ครั้งที่ 2
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจตามสภาพปอด
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงฯ
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพฯ
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจเคลื่อนย้ายได้ฯ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกฯ จำนวน 50 ข้อ
 • ประกาศจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 700 เครื่อง
 • ราคากลางจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 700 เครื่อง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทย์(ถุงบรรจุโลหิต)จำนวน 5 รายการ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องส่องหลอดลมชนิดไฟเบอร์ออฟติก
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ Monitor EKG
 • ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ Monitor EKG
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ Ultravist
 • ประกาศประกวดราคาซื้อ Ultravist
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ Ultravist
 • ตารางรายละเอียดการคำนวณราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร
 • ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร
 • ประกาศแผนจัดจ้างเหมาดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลือนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องส่องหลอดลมชนิดไฟเบอร์ออฟติก
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ฯ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครืองให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงฯ
 • ราคากลางเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง High Flow nasal canular
 • ราคากลางเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
 • ราคากลางเครื่องส่องหลอดลมชนิดไฟเบอร์ออฟติก
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันตามสภาพปอด
 • ราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรแลความดันเคลื่อนย้ายได้
 • ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง
 • ราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบจ่ายอากาศตามสภาพปอด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(ขวดเพาะเชื้อ) 2 รายการ
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร
 • ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร
 • ตารางคำนวนราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 29 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาวัสดุวิทย์ฯ (ถุงบรรจุโลหิต) จำนวน 5 รายการ
 • ราคากลางถุงบรรจุโลหิต จำนวน 5 รายการ
 • รายละเอียดคุณลักษณเฉพาะถุงบรรจุโลหิต จำนวน 5 รายการ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องส่องหลอดลมชนิดไฟเบอร์ออฟติก
 • ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ให้อาหารทางสาย
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียม
 • ประกาศผู้ชนะการเครื่่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูงฯ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชั้นส่วนหลังของดวงตา
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA
 • ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันฯ
 • ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรฯ
 • ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ฯ
 • ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ
 • ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องให้ออกซิเจน
 • ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ขวดเพาะเชื้อ) จำนวน 2 รายการ
 • ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ขวดเพาะเชื้อ) จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ขวดเพาะเชื้อ) จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือด(CBC)จำนวน 150,000 Test
 • รายละเอียดคุณลักษณเฉพาะถุงบรรจุโลหิต จำนวน 5 รายการ
 • ราคากลางถุงบรรจุโลหิต จำนวน 5 รายการ
 • (ร่าง) ประกาศประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ
 • คุณลักษณะเฉพาะน้ำยาT,BNT
 • ประกาศประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2รายการ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเผ้าติดตามการทำงานครั้งที่ 2
 • ราคากลางเครื่องติดตามสัญญาณชีพและการทำงานของหัวใจแบบอัตโนมัติ
 • ราคากลางจ้างเหมาเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำฯ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ฯ
 • ราคากลางเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่
 • รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดฯ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ฯ
 • ประกาศประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน2รายการ
 • คุณลักษณะเฉพาะน้ำยาPT,aPPT
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชั้นส่วนหลังของดวงตา
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง
 • รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง
 • รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชั้นส่วนหลังของดวงตา
 • ราคากลาง จ้างเหมาส่งตรวจ MRI
 • ประกาศจ้างเหมาส่งตรวจ MRI
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ให้อาหารทางสาย จำนวน 2 รายการ
 • ราคากลางอุปกรณ์ให้อาหารทางสาย จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ให้อาหารทางสาย จำนวน 2 รายการ
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทย์ 29 รายการ
 • ราคากลางวัสดุวิทย์ฯ 29 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 29 รายการ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องมือเปิดกระโหลกศีรษะฯ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำฯ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับงานทันตกรรม
 • ราคากลางเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำฯ
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ฯ
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือด จำนวน 150,000 Test
 • ราคากลางชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือด จำนวน 150,000 Test
 • ประกาศประกวดราคาชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือด(CBC)จำนวน 150,000 Test
 • ประกาศแผนจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร
 • ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับงานทันตกรรม
 • รายละเอียดคุณลักษณะกล้องจุลทรรศน์สำหรับงานทันตกรรม ฯ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเปิดกระโหลกศีรษะฯ
 • รายละเอียดคุณลักษณะชุดเครื่องมือเปิดกระโหลกศีรษะ ฯ
 • ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ถุงบรรจุโลหิต 5 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพและการทำงานของหัวใจ
 • ราคากลางเครื่องติดตามสัญญาณชีพและการทำงานของหัวใจ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบส่วนรับฯ จำนวน 50 ข้อ
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกฯ จำนวน 50 ข้อ
 • ราคากลางข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 50 ข้อ
 • ร่างประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 29 รายการ
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทย์ 29 รายการ
 • ราคากลางวัสดุวิทย์ฯ 29 รายการ
 • ราคากลางเครื่องช่วยหายใจฯ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันฯ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบฯ
 • ราคากลางเครื่องดมยาสลบฯ
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูก จำนวน 50 ข้อ
 • ราคากลางข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูก จำนวน 50 ข้อ
 • ประกาศประกวดราคาข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูก (Cemented Total Knee Prosthesis) จำนวน 50 ข้อ
 • ประกาศยกเลิกจ้างเหมาส่งตรวจ MRI
 • ราคากลางจ้างเหมาซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย
 • ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างเหมาเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออุปกรณ์ให้อาหารทางสาย จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทย์ 16 รายการ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ป่วยประสาทหูพิการ จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 10 เครื่อง
 • ประกาศผู้ชนะการจ้างเปลี่ยนอาร์โดเมมเบรนและสารกรองของระบบผลิตน้ำอาร์โอ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (แผ่นทดสอบ) จำนวน 2 รายการ
 • ราคากลางจ้างเหมาส่งตรวจ MRI
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาส่งตรวจ MRI
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือด (CBC) จำนวน 150,000 Test
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 50 ข้อ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 29 รายการ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดเครื่องมือเปิดกระโหลกศีรษะฯ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ไม่น้อยกว่า 300 mA
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลสินทรีย์ฯ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในคลื่นเสียงความคมชัดสูงฯ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชั้นหลังขงดวงตาฯ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจฯ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรฯ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับงานทันตกรรม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Dengue,Influenza) จำนวน 2 รายการ
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (แผ่นทดสอบ) จำนวน 2 รายการ
 • ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (แผ่นทดสอบ) จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (แผ่นทดสอบ) จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศผู้ชนะจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ
 • ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด
 • ประกาศแผนเผยแพร่จ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย
 • ราคากลางขยะติดเชื้อ
 • ประกาศจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ
 • ประกาศประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์1รายการ(CD4)
 • คุณลักษณะวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาชุดน้ำตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด(Real time HIV kit) โดยวิธี E-bidding
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตรวจจอประสาทตาและเลนส์แก้วตาเทียมฯ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทย์ (Dengue,Influenza) จำนวน 2 รายการ
 • ราคากลางวัสดุวิทย์ (Dengue,Influenza) จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาวัสดุวิทย์ฯ (Dengue,Influenza) จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อถุงมือ Examination Gloves latex powdered size s
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ถุงมือ Examination Gloves latex powdered size s)
 • ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง
 • ราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้
 • ราคากลางเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือด
 • ราคากลางกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบ
 • ราคากลางเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วสยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (เลนส์แก้วตาเทียม) จำนวน 2 รายการ
 • ราคากลางเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารำแรกเกิดชนิดความถี่สูง
 • ราคากลางเครื่องตรวจจอประสาทตาและเลนส์แก้วตาเทียมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound A-B scan)
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจจอประสาทตาและเลนสืแก้วตาเทียมฯ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (แผ่นทดสอบ) จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (Dengue, Influenza) จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอาหารทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ
 • ราคากลางอาหารทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ
 • ประกาศแผนการจัดซื้อชุดด้ามสว่านไฟฟ้าความเร็วรอบสูงสำหรับผ่าตัดกะโหลกศีรษะและกรอกระดูกสันหลัง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ
 • ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือด จำนวน 18 เครื่อง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง