• รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดฯ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ฯ
 • ประกาศประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน2รายการ
 • คุณลักษณะเฉพาะน้ำยาPT,aPPT
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชั้นส่วนหลังของดวงตา
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง
 • รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง
 • รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชั้นส่วนหลังของดวงตา
 • ราคากลาง จ้างเหมาส่งตรวจ MRI
 • ประกาศจ้างเหมาส่งตรวจ MRI
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ให้อาหารทางสาย จำนวน 2 รายการ
 • ราคากลางอุปกรณ์ให้อาหารทางสาย จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ให้อาหารทางสาย จำนวน 2 รายการ
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทย์ 29 รายการ
 • ราคากลางวัสดุวิทย์ฯ 29 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 29 รายการ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องมือเปิดกระโหลกศีรษะฯ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำฯ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับงานทันตกรรม
 • ราคากลางเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำฯ
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ฯ
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือด จำนวน 150,000 Test
 • ราคากลางชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือด จำนวน 150,000 Test
 • ประกาศประกวดราคาชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือด(CBC)จำนวน 150,000 Test
 • ประกาศแผนจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร
 • ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับงานทันตกรรม
 • รายละเอียดคุณลักษณะกล้องจุลทรรศน์สำหรับงานทันตกรรม ฯ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเปิดกระโหลกศีรษะฯ
 • รายละเอียดคุณลักษณะชุดเครื่องมือเปิดกระโหลกศีรษะ ฯ
 • ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ถุงบรรจุโลหิต 5 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพและการทำงานของหัวใจ
 • ราคากลางเครื่องติดตามสัญญาณชีพและการทำงานของหัวใจ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบส่วนรับฯ จำนวน 50 ข้อ
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกฯ จำนวน 50 ข้อ
 • ราคากลางข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 50 ข้อ
 • ร่างประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 29 รายการ
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทย์ 29 รายการ
 • ราคากลางวัสดุวิทย์ฯ 29 รายการ
 • ราคากลางเครื่องช่วยหายใจฯ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันฯ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบฯ
 • ราคากลางเครื่องดมยาสลบฯ
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูก จำนวน 50 ข้อ
 • ราคากลางข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูก จำนวน 50 ข้อ
 • ประกาศประกวดราคาข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูก (Cemented Total Knee Prosthesis) จำนวน 50 ข้อ
 • ประกาศยกเลิกจ้างเหมาส่งตรวจ MRI
 • ราคากลางจ้างเหมาซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย
 • ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างเหมาเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออุปกรณ์ให้อาหารทางสาย จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทย์ 16 รายการ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ป่วยประสาทหูพิการ จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 10 เครื่อง
 • ประกาศผู้ชนะการจ้างเปลี่ยนอาร์โดเมมเบรนและสารกรองของระบบผลิตน้ำอาร์โอ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (แผ่นทดสอบ) จำนวน 2 รายการ
 • ราคากลางจ้างเหมาส่งตรวจ MRI
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาส่งตรวจ MRI
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือด (CBC) จำนวน 150,000 Test
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 50 ข้อ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 29 รายการ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดเครื่องมือเปิดกระโหลกศีรษะฯ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ไม่น้อยกว่า 300 mA
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลสินทรีย์ฯ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในคลื่นเสียงความคมชัดสูงฯ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชั้นหลังขงดวงตาฯ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจฯ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรฯ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับงานทันตกรรม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Dengue,Influenza) จำนวน 2 รายการ
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (แผ่นทดสอบ) จำนวน 2 รายการ
 • ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (แผ่นทดสอบ) จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (แผ่นทดสอบ) จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศผู้ชนะจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ
 • ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด
 • ประกาศแผนเผยแพร่จ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย
 • ราคากลางขยะติดเชื้อ
 • ประกาศจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ
 • ประกาศประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์1รายการ(CD4)
 • คุณลักษณะวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาชุดน้ำตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด(Real time HIV kit) โดยวิธี E-bidding
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตรวจจอประสาทตาและเลนส์แก้วตาเทียมฯ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทย์ (Dengue,Influenza) จำนวน 2 รายการ
 • ราคากลางวัสดุวิทย์ (Dengue,Influenza) จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาวัสดุวิทย์ฯ (Dengue,Influenza) จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อถุงมือ Examination Gloves latex powdered size s
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ถุงมือ Examination Gloves latex powdered size s)
 • ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง
 • ราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้
 • ราคากลางเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือด
 • ราคากลางกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบ
 • ราคากลางเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วสยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (เลนส์แก้วตาเทียม) จำนวน 2 รายการ
 • ราคากลางเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารำแรกเกิดชนิดความถี่สูง
 • ราคากลางเครื่องตรวจจอประสาทตาและเลนส์แก้วตาเทียมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound A-B scan)
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจจอประสาทตาและเลนสืแก้วตาเทียมฯ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (แผ่นทดสอบ) จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (Dengue, Influenza) จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอาหารทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ
 • ราคากลางอาหารทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ
 • ประกาศแผนการจัดซื้อชุดด้ามสว่านไฟฟ้าความเร็วรอบสูงสำหรับผ่าตัดกะโหลกศีรษะและกรอกระดูกสันหลัง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ
 • ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือด จำนวน 18 เครื่อง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บน
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุการแพทย์ (เลนส์แก้วตาเทียม) จำนวน 2 รายการ
 • ราคากลางวัสดุการแพทย์ (เลนส์แก้วตาเทียม) จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาวัสดุการแพย์ (เลนส์แก้วตาเทียม) จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุบริโภค ประเภทอาหารแห้ง จำนวน 70 รายการ
 • ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องตรวจจอประสาทตาและเลนส์แก้วตาเทียมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound A-B scan)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (Ultravist 300 ขนาด 50 ml)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ตุลาคม 2562)
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด ประจำปีงบประมาณ 2563
 • รายละเอียดคุณลักษณะพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) จำนวน 1 ระบบ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บันหลังคาฯ
 • ราค่ากลางชุดประมวลผลสัญญาณภาพสำหรับทำการผ่าตัดผ่านกล้อง
 • ประกาศประกวดราคาซื้อชุดประมวลผลสัญญาณภาพสำหรับทำการผ่าตัดผ่านกล้อง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหม้อแปลงฯ
 • แบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมฯ
 • ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
 • ราคากลางพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) จำนวน 1 ระบบ
 • เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค ประเภทอาหารแห้ง จำนวน 70 รายการ
 • ราคากลางวัสดุบริโภค ประเภทอาหารแห้ง จำนวน 70 รายการ
 • คุณลักษณะเฉพาะวัสดุบริโภค ประเภทอาหารแห้ง จำนวน 70 รายการ
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อการใช้ระบบควบคุมการใช้พลังงานฯ
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวฯ
 • ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย
 • ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพฯ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานฯ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้อเข่าเทียม จำนวน 100 ข้อ
 • ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก
 • ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล
 • ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงลิฟต์อาคารเภสัชกรรม
 • ประกาศผุ้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น(ส่วนที่เหลือ) ครั้งที่ 2
 • ราคากลางการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง จำนวน 4 ชุด
 • ประกาศประกวดราคาซื้อการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง จำนวน 4 ชุด
 • ราคากลางจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ท้องปฏิบัติการ 63
 • ราคากลางการใช้ระบบควบคุมการใช้พลังงานอัตโนมัติ เช่น BAS หรือ BEMS จำนวน 1 ระบบ
 • ราคากลางกล้องถ่ายทอดสัญญาณการผ่าตัดด้วยกล้อง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพแบบรวมศูนย์ 8 ตัวลูก
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องถ่ายทอดสัญญาการผ่าตัดด้วยกล้อง
 • ประกาศประกวดราคาซื้อการใช้ระบบควบคุมการใช้พลังงานอัตโนมัติ เช่น BAS หรือ BEMS จำนวน 1 ระบบ
 • ราคากลางจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย 63
 • ประกาศจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย 63
 • ราคากลางจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก จำนวน 273 รายการ
 • ราคากลาง Pase
 • ประกาศจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก
 • ประกาศจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล
 • รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุเครื่องแต่งกาย
 • ราคากลางวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุเครื่องแต่งกาย
 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและเครื่องแต่งกาย
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ผ้าซับช่องท้อง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • เอกสารประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียม 100 ข้อ
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ข้อเข่าเทียม จำนวน 100 ข้อ
 • ราคากลาง ข้อเข่าเทียม จำนวน 100 ข้อ
 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น(ส่วนที่เหลือ)ครั้งที่ 2
 • ราคากลางเครื่องจัดยาอัตโนมัติสำหรับงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจัดยาอัตโนมัติสำหรับงานบริการผู้ป่วยใน
 • ประกาศแผนการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) จำนวน 1 ระบบ
 • รายการแบบก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น 11
 • รายการแบบก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น 10
 • รายการแบบก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น 9
 • รายการแบบก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น 8
 • รายการแบบก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น 7
 • รายการแบบก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น 6
 • รายการแบบก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น 5
 • รายการแบบก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น 4
 • รายการแบบก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น 3
 • รายการแบบก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น 2
 • รายการแบบก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น 1
 • ตารางสรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น(ส่วนที่เหลือ)ครั้งที่ 2
 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น (ส่วนที่เหลือ) ครั้งที่ 2
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น(ส่วนที่เหลือ)ครั้งที่ 2
 • ตารางสรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น(ส่วนที่เหลือ)ครั้งที่ 2
 • ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น(ส่วนที่เหลือ)
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
 • ราคากลางจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
 • ราคากลางเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา
 • ราคากลางเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของสัญญาณชีพชนิดข้างเตียงแบบซับซ้อน
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของสัญญาณชีพชนิดข้างเตียงแบบซับซ้อน
 • ราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบจ่ายอากาศตามสภาพปอด
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบจ่ายอากาศตามสภาพปอด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ จำนวน 185 ชิ้น
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องช่วยหายใจ
 • ประกาศประกวดราคาผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุเครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้าผู้ป่วย,ผ้าผู้ป่วย
 • ราคากลางวัสดุเครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้าผู้ป่วย,ผ้าผู้ป่วย
 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้าผู้ป่วย,ผ้าผู้ป่วย
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
 • ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องจัดย่าอัตโนมัติสำหรับงานบริการผู้ป่วยใน
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(Troponin T, Pro BNP) จำนวน 2 รายการ (23 พฤษภาคม 2562)
 • ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร
 • รายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น
 • งวดเงินงวดงานอาคารจอดรถ 10 ชั้น
 • รายการแบบก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น 11
 • รายการแบบก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น 10
 • รายการแบบก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น 9
 • รายการแบบก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น 8
 • รายการแบบก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น 7
 • รายการแบบก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น 6
 • รายการแบบก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น 5
 • รายการแบบก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น 4
 • รายการแบบก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น 3
 • รายการแบบก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น 2
 • รายการแบบก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น 1
 • ราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้นส่วนที่เหลือ
 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น(ส่วนที่เหลือ)
 • ราคากลางวัสดุการแพทย์(ผ้าซับช่องท้อง) 2 รายการ (15 พฤษภาคม 2562)
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุการแพทย์(ผ้าซับช่องท้อง) 2 รายการ (15 พฤษภาคม 2562)
 • ประกาศประกวดราคาวัสดุการแพทย์(ผ้าซับช่องท้อง) 2 รายการ (15 พฤษภาคม 2562)
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เสื้อผ้าผู้ป่วย ผ้าผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • รคากลางจ้างเหมาทำการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมเด็ก จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(2 พฤษภาคม 2562)
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุแพทย์ (ผ้าซับช่องท้อง) จำนวน 2 รายการ/2 พฤษภาคม 2562
 • รายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร
 • ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร
 • ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร
 • scan00003
 • scan00002
 • scan00001
 • รายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น
 • งวดเงินงวดงานอาคารจอดรถ 10 ชั้น
 • ราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้นส่วนที่เหลือ
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้นส่วนที่เหลือ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์(Ultravisi)จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(30 เมษายน 2562)
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเตียงนอนไฟฟ้า
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเภสัชชั้น 4
 • ราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารเภสัชชั้น 4
 • ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างเหมาทำการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนส่งยาและเวชภัณฑ์
 • ราคากลางจ้างเหมาขนส่งยาและเวชภัณฑ์
 • รายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาขนส่งยาและเวชภัณฑ์
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องช่ายหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและแรงดันฯ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา
 • ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(Troponin T, Pro BNP) จำนวน 2 รายการ
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(Troponin T, Pro BNP) จำนวน 2 รายการ(19 เมษายน 2562)
 • ประกาศประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(Troponin T, Pro BNP) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(19 เมษายน 2562)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ (น้ำยาตรวจ PT, aPTT) จำนวน 2 รายการ (10 เม.ย. 2562)
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารทรัพย์สังเวียน ชั้น 3 เป็นห้องพัก 15 ห้อง
 • ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ (2 เมษายน 2562)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง (High flow) จำนวน 6 เครื่อง
 • ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย
 • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เลียนแบบกายวิภาคของกระดูกจริง ชนิดใช้สารยึดกระดูก จำนวน 50 ข้อ
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูก (Cemented Total Knee Prosthesis) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลปทุมธานี จำนวน 50 ข้อ
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยฟัง 8 รายการ
 • ประกาศเผยแพร่แผนจัดจัางเหมาทำความสะอาดอาคาร
 • ตารางสรุปผลการประมาณราคากลาง
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
 • แบบปรับปรุงอาคารทรัพย์สังเวียนชั้น 3
 • ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารทรัพย์สังเวียนชั้น 3
 • ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย ครั้งที่ 2
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวิทยาศาสตร์การแพทย์(PT, aPTT) จำนวน 2 รายการ (12 มีนาคม 2562)
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (12 มีนาคม 2562)
 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(PT, aPTT) จำนวน 2 รายการ (12 มีนาคม 2562)
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อแบบคลาส II ชนิด เอ 2 จำนวน 2 ตู้
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย
 • ราคากลางจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย ครั้งที่ 2
 • ราคากลางจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ(4 มีนาคม 2562)
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 รายการ(4 มี่นาคม 2562)
 • ราคากลางเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง (High flow)
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง (High flow)
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนแบบคมชัดสูง จำนวน 1 ชุด
 • ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างซักผ้าผู้ป่วย
 • ราคากลางเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง (High flow)
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง (High flow) จำนวน 6 เครื่อง
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดฯ
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรฯ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจํดซื้อจัดจ้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ให้อาหารทางสาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(18 กุมภาพันธ์ 2562)
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ/15 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศแผนการจัดซื้อปรับปรุงอาคารทรัพย์สังเวียน ชั้น 3 เป็นห้องพัก 15 ห้อง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่คลังเก็บยาและเวชภัณฑ์
 • ประการศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ขยายเตียง ทาสี หอผู้ป่วยปรับขยายพื้นที่เคาน์เตอร์สำนักงานพยาบาล
 • ประกาศผู้ชนะประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ราคากลางตู้ปลอดเชื้อแบบคลาส II ชนิด เอ 2
 • ประกาศประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อแบบคลาส II ชนิดเอ 2 ครั้งที่ 3
 • ประกาศแผนการจัดซื้อตู้ปลอดเชื้อแบบคลาส II ชนิด เอ 2 ครั้งที่ 3