• ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อการใช้ระบบควบคุมการใช้พลังงานฯ
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวฯ
 • ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย
 • ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพฯ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานฯ
 • เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค ประเภทอาหารแห้ง จำนวน 70 รายการ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้อเข่าเทียม จำนวน 100 ข้อ
 • ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก
 • ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล
 • ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงลิฟต์อาคารเภสัชกรรม
 • ประกาศผุ้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น(ส่วนที่เหลือ) ครั้งที่ 2
 • ราคากลางการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง จำนวน 4 ชุด
 • ประกาศประกวดราคาซื้อการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง จำนวน 4 ชุด
 • ราคากลางจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ท้องปฏิบัติการ 63
 • ราคากลางการใช้ระบบควบคุมการใช้พลังงานอัตโนมัติ เช่น BAS หรือ BEMS จำนวน 1 ระบบ
 • ราคากลางกล้องถ่ายทอดสัญญาณการผ่าตัดด้วยกล้อง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพแบบรวมศูนย์ 8 ตัวลูก
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องถ่ายทอดสัญญาการผ่าตัดด้วยกล้อง
 • ประกาศประกวดราคาซื้อการใช้ระบบควบคุมการใช้พลังงานอัตโนมัติ เช่น BAS หรือ BEMS จำนวน 1 ระบบ
 • ราคากลางจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย 63
 • ประกาศจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย 63
 • ราคากลางจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก จำนวน 273 รายการ
 • ราคากลาง Pase
 • ประกาศจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก
 • ประกาศจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล
 • รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุเครื่องแต่งกาย
 • ราคากลางวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุเครื่องแต่งกาย
 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและเครื่องแต่งกาย
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ผ้าซับช่องท้อง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • เอกสารประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียม 100 ข้อ
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ข้อเข่าเทียม จำนวน 100 ข้อ
 • ราคากลาง ข้อเข่าเทียม จำนวน 100 ข้อ
 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น(ส่วนที่เหลือ)ครั้งที่ 2
 • ราคากลางเครื่องจัดยาอัตโนมัติสำหรับงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจัดยาอัตโนมัติสำหรับงานบริการผู้ป่วยใน
 • ประกาศแผนการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) จำนวน 1 ระบบ
 • รายการแบบก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น 11
 • รายการแบบก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น 10
 • รายการแบบก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น 9
 • รายการแบบก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น 8
 • รายการแบบก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น 7
 • รายการแบบก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น 6
 • รายการแบบก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น 5
 • รายการแบบก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น 4
 • รายการแบบก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น 3
 • รายการแบบก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น 2
 • รายการแบบก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น 1
 • ตารางสรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น(ส่วนที่เหลือ)ครั้งที่ 2
 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น (ส่วนที่เหลือ) ครั้งที่ 2
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น(ส่วนที่เหลือ)ครั้งที่ 2
 • ตารางสรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น(ส่วนที่เหลือ)ครั้งที่ 2
 • ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น(ส่วนที่เหลือ)
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
 • ราคากลางจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
 • ราคากลางเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา
 • ราคากลางเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของสัญญาณชีพชนิดข้างเตียงแบบซับซ้อน
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของสัญญาณชีพชนิดข้างเตียงแบบซับซ้อน
 • ราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบจ่ายอากาศตามสภาพปอด
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบจ่ายอากาศตามสภาพปอด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ จำนวน 185 ชิ้น
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องช่วยหายใจ
 • ประกาศประกวดราคาผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุเครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้าผู้ป่วย,ผ้าผู้ป่วย
 • ราคากลางวัสดุเครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้าผู้ป่วย,ผ้าผู้ป่วย
 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้าผู้ป่วย,ผ้าผู้ป่วย
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
 • ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องจัดย่าอัตโนมัติสำหรับงานบริการผู้ป่วยใน
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(Troponin T, Pro BNP) จำนวน 2 รายการ (23 พฤษภาคม 2562)
 • ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร
 • รายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น
 • งวดเงินงวดงานอาคารจอดรถ 10 ชั้น
 • รายการแบบก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น 11
 • รายการแบบก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น 10
 • รายการแบบก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น 9
 • รายการแบบก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น 8
 • รายการแบบก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น 7
 • รายการแบบก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น 6
 • รายการแบบก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น 5
 • รายการแบบก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น 4
 • รายการแบบก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น 3
 • รายการแบบก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น 2
 • รายการแบบก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น 1
 • ราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้นส่วนที่เหลือ
 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น(ส่วนที่เหลือ)
 • ราคากลางวัสดุการแพทย์(ผ้าซับช่องท้อง) 2 รายการ (15 พฤษภาคม 2562)
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุการแพทย์(ผ้าซับช่องท้อง) 2 รายการ (15 พฤษภาคม 2562)
 • ประกาศประกวดราคาวัสดุการแพทย์(ผ้าซับช่องท้อง) 2 รายการ (15 พฤษภาคม 2562)
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เสื้อผ้าผู้ป่วย ผ้าผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • รคากลางจ้างเหมาทำการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมเด็ก จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(2 พฤษภาคม 2562)
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุแพทย์ (ผ้าซับช่องท้อง) จำนวน 2 รายการ/2 พฤษภาคม 2562
 • รายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร
 • ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร
 • ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร
 • scan00003
 • scan00002
 • scan00001
 • รายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น
 • งวดเงินงวดงานอาคารจอดรถ 10 ชั้น
 • ราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้นส่วนที่เหลือ
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้นส่วนที่เหลือ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์(Ultravisi)จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(30 เมษายน 2562)
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเตียงนอนไฟฟ้า
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเภสัชชั้น 4
 • ราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารเภสัชชั้น 4
 • ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างเหมาทำการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนส่งยาและเวชภัณฑ์
 • ราคากลางจ้างเหมาขนส่งยาและเวชภัณฑ์
 • รายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาขนส่งยาและเวชภัณฑ์
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องช่ายหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและแรงดันฯ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา
 • ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(Troponin T, Pro BNP) จำนวน 2 รายการ
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(Troponin T, Pro BNP) จำนวน 2 รายการ(19 เมษายน 2562)
 • ประกาศประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(Troponin T, Pro BNP) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(19 เมษายน 2562)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ (น้ำยาตรวจ PT, aPTT) จำนวน 2 รายการ (10 เม.ย. 2562)
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารทรัพย์สังเวียน ชั้น 3 เป็นห้องพัก 15 ห้อง
 • ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ (2 เมษายน 2562)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง (High flow) จำนวน 6 เครื่อง
 • ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย
 • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เลียนแบบกายวิภาคของกระดูกจริง ชนิดใช้สารยึดกระดูก จำนวน 50 ข้อ
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูก (Cemented Total Knee Prosthesis) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลปทุมธานี จำนวน 50 ข้อ
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยฟัง 8 รายการ
 • ประกาศเผยแพร่แผนจัดจัางเหมาทำความสะอาดอาคาร
 • ตารางสรุปผลการประมาณราคากลาง
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
 • แบบปรับปรุงอาคารทรัพย์สังเวียนชั้น 3
 • ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารทรัพย์สังเวียนชั้น 3
 • ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย ครั้งที่ 2
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวิทยาศาสตร์การแพทย์(PT, aPTT) จำนวน 2 รายการ (12 มีนาคม 2562)
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (12 มีนาคม 2562)
 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(PT, aPTT) จำนวน 2 รายการ (12 มีนาคม 2562)
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อแบบคลาส II ชนิด เอ 2 จำนวน 2 ตู้
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย
 • ราคากลางจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย ครั้งที่ 2
 • ราคากลางจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ(4 มีนาคม 2562)
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 รายการ(4 มี่นาคม 2562)
 • ราคากลางเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง (High flow)
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง (High flow)
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนแบบคมชัดสูง จำนวน 1 ชุด
 • ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างซักผ้าผู้ป่วย
 • ราคากลางเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง (High flow)
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง (High flow) จำนวน 6 เครื่อง
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดฯ
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรฯ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจํดซื้อจัดจ้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ให้อาหารทางสาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(18 กุมภาพันธ์ 2562)
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ/15 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศแผนการจัดซื้อปรับปรุงอาคารทรัพย์สังเวียน ชั้น 3 เป็นห้องพัก 15 ห้อง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่คลังเก็บยาและเวชภัณฑ์
 • ประการศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ขยายเตียง ทาสี หอผู้ป่วยปรับขยายพื้นที่เคาน์เตอร์สำนักงานพยาบาล
 • ประกาศผู้ชนะประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ราคากลางตู้ปลอดเชื้อแบบคลาส II ชนิด เอ 2
 • ประกาศประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อแบบคลาส II ชนิดเอ 2 ครั้งที่ 3
 • ประกาศแผนการจัดซื้อตู้ปลอดเชื้อแบบคลาส II ชนิด เอ 2 ครั้งที่ 3
 • ราคากลางกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนแบบคมชัดสูง
 • ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนแบบคมชัดสูง
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์
 • ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของสัญญาณชีพชนิดข้างเตียง
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย โรงพยาบาลปทุมธานี
 • ราคากลางจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย
 • ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อแบบคลาส II ชนิด เอ 2 ครั้งที่ 2
 • ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ(28 มกราคม 2562)
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ(28 มกราคม 2562)
 • ประกาศประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(28 มกราคม 2562)
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)
 • ราคากลาง อุปกรณ์ให้อาหารทางสาย จำนวน 2 รายการ (24 มกราคม 2562)
 • รายละเอียดคุณลักณะเฉพาะ อุปกรณ์ให้อาหารทางสาย จำนวน 2 รายการ (24 มกราคม 2562)
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ให้อาหารทางสาย จำนวน 2 รายการ (24 มกราคม 2562)
 • แบบปรับปรุงระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์
 • ตารางสรุปผลการประมาณราคากลางจ้างปรับปรุงระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างปรับปรุงระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์
 • ประกาศประกวราคาจ้างปรับปรุงระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์
 • รายงานผลการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2561
 • ราคากลางเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
 • เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ เลียนแบบกายวิภาคของกระดูกจริงชนิดใช้สารยึดกระดูก จำนวน 50 ข้อ
 • เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ(Dengue NS๑Ag/IgM/lgG)
 • คุณลักษณะวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ(Dengue NS๑Ag/IgM/lgG)
 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 ราการ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย จำนวน 20 เครื่อง
 • ราคากลางเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย
 • ประกาศประกวดราคาซ์้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 5 เครื่อง
 • ราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้
 • ราคากลางปลอดเชื้อแบบคลาส II ชนิด เอ 2
 • ประกาศประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อแบบคลาส II ชนิด เอ 2 ครั้งที่ 2
 • ประกาศเผยแผพร่แผนการจัดซื้อตู้ปลอดเชื้อแบบคลาส II ชนิด เอ 2 ครั้งที่ 2
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือช่วยถ่างแผลสำหรับการผ่าตัด ครั้งที่ 2
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ (ถุงบรรจุโลหิต) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(10 มกราคม 2562)
 • ประกาศแผนเผยแพร่การจัดซื้อเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง
 • ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อแบบคลาส II ชนิด เอ 2 จำนวน 2 ตู้
 • ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย
 • ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (27 ธันวาคม 2561)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ขวดเพาะเชื้อแบคทีเรีย) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (27 ธันวาคม 2561)
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 รายการ (21 ธันวาคม 2561)
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ โรงพยาบาลปทุมธานี
 • ราคากลางจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ
 • ราคากลางชุดเครื่องมือช่วยถ่างแผลสำหรับการผ่าตัด ครั้งที่ 2
 • ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือถ่างแผลสำหรับการผ่าตัดครั้งที่ 2
 • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก ด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน ๒๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ราคากลางเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ป่วยประสาทหูพิการ จำนวน 8 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ป่วยประสาทหูพิการ จำนวน 8 รายการ
 • ราคากลางตู้ปลอดเชื้อแบบคลาส II ชนิด เอ 2
 • ประกาศประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อแบบคลาส II ชนิด เอ 2
 • ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือช่วยถ่างแผล
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องประกวดราคาซื้อยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 • ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ถุงบรรจุโลหิต) 3 รายการ /20 พฤศจิกายน 2561
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ถุงบรรจุโลหิต) 3 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ถุงบรรจุโหลิต) 3 รายการ /29 พฤศจิกายน 2561
 • ตารางแสดงวงเงินงบบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื้องช่วยฟังสำหรับผู้ป่วยประสาทหูพิการ จำนวน 8 รายการ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (CBC) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/23 พฤศจิกายน 2561
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ (Ultravist) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พฤศจิกายน 2561)
 • ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์/ขวดเพาะเชื้อ 2 รายการ (22 พฤศจิกายน 2561)
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์/ขวดเพาะเชื้อ 2 รายการ (22 พฤศจิกายน 2561)
 • เอกสารประกาศประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์/ขวดเพาะเชื้อ 2 รายการ (22 พฤศจิกายน 2561)
 • ร่าง ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก ด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน ๒๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลปทุมธานี
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒๙ รายการ
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ น้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีในสิ่งส่งตรวจเพื่อใช้ร่วมกับเครื่องตรวจเคมีคลินิกอัตโนมัติ โรงพยาบาลปทุมธานี
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พ.ย. 2561)
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อปลอดเชื้อแบบคลาส II ชนิด เอ 2
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(ขวดเพาะเชื้อ)จำนวน 2 รายการ(19 พย 2561)
 • ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือถ่างแผลสำหรับการผ่าตัด
 • ราคากลางชุดเครื่องมือถ่างแผลสำหรับการผ่าตัด
 • ประกาศ ราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศ ประกวดราคาระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเวชภัณฑ์จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ (ผ้าซับช่องท้อง จำนวน 2 รายการ)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 ด้วยวิธีตลาดอเล็กทรอนิกส์ (e-market)
 • เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw จำนวน 1 เครื่อง
 • เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 5 เครื่อง
 • เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย จำนวน 20 เครื่อง
 • กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนแบบคมชัดสูง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซืัออุปกรณ์ให้อาหารทางสาย จำนวน 2 รายการ/22 ต.ค. 2561
 • ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ
 • ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ/18 ต.ค. 2561
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ/18 ต.ค. 2561
 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ/18 ต.ค. 2561
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ัอวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
 • แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนงบประมาณรายจ่ายปี 2562
 • ราคากลางอาหารทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 ด้วยวิธีตลาดอเล็กทรอนิกส์ (e-market)
 • ราคากลางกระดาษถ่ายเอกสาร A4
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง.pdf
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันฯ.pdf
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน
 • ประกาศผุู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยอากอน
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้อง Stroke unit
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงตู้ควบคุมลิฟต์โดยสารอาคารบุณฑริกตัวที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง
 • ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (24 กย. 61)
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ(24 กย. 61)
 • ประกาศประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ(24 กย.61)
 • ราคากลางเครื่องจี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยอากอน
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยอากอน
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยอากอน
 • ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (21 กย.61)
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (21 กย.61)
 • ประกาศประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (21 กย.61)
 • แบบจ้างปรับปรุงห้อง Stroke unit 2
 • แบบจ้างปรับปรุงห้อง Stroke unit 1
 • ตารางสรุปผลการประมาณราคากลางจ้างปรับปรุงห้อง Stroke unit
 • ราคากลางแสดงวงเงินจ้างปรับปรุงห้อง Stroke unit
 • ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้อง Stroke unit
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาส่งตรวจ MRI จำนวน 70 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบ SERVER และระบบ NETWORK 2
 • ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบ SERVER และระบบ NETWORK 1
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างปรับปรุง SERVER และระบบ NETWORK
 • ราคากลางตู้อบเด็ก
 • ประกาศประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก
 • ราคากลางเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน
 • ราคากลางเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง
 • ราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันฯ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันฯ
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อNicardipine hydrochloride 10mg/10ml for injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาส่งตรวจ MRI
 • ราคากลางจ้างเหมาส่งตรวจ MRI
 • ประกาศแผนการจ้างปรับปรุงห้อง Stroke Unit
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจ้างปรับปรุงระบบ SERVER และระบบ NETWORK
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ
 • ประกวดราคาซื้อยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)