นายแพทย์ประสิทธิ์ มานะเจริญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์สุรัตน์ สุขประเสริฐ

รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

นางจิตราภรณ์ แจ่มสว่าง

รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

นางอัญชลี ถิ่นเมืองทอง

รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

นายแพทย์มณเฑียร เพ็งสมบัติ

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

นายแพทย์ปรัชญา โชติยะ

รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาคุณภาพบริการ

นายแพทย์สุรัตน์ สุขประเสริฐ

รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ

ทันตแพทย์หญิงสุพินดา สาทรกิจ

รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ

นายแพทย์ปรีดา ตั้งจิตเมธี

รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ

นายแพทย์มติ ดุรงค์ฤทธิ์ชัย

รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านกิจกรรมพิเศษ

นายแพทย์รังสรรค์ บุตรชา

รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านเทคนิคและบริการทางการแพทย์