EB 1 : วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีที่ผ่านมา

EB 2 : มาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB 3 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(ประจำปี)

EB 4 : เผยแพร่ผลการจัดหาพัสดุ

EB 5 : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมเสนอแผน

EB 6 : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน

EB 7 : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามแผนงาน

EB 8 : มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB 9 : การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB 10 : เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB 11 : เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561

EB 12 : เผยแพร่ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB 13 : มาตรการผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB 14 : เผยแพร่ผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก

EB 15 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 • ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านด้านการทุจริต
 • EB 16 : ระบบจัดการเรื่องร้องเรียน

  EB 17 : มาตรการป้องกันการรับสินบน

  EB 18 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

  EB 19 : การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส

  EB 20 : วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

  EB 21 : มาตรการป้องกันความเสี่ยง

  EB 22 : เสวนาเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

  EB 23 : มีแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

  EB 24 : มีการกำกับติดตามแผนป้องกันการทุจริต

  EEB 25 : กลไกควบคุมการปฏิบัติตามคู่มือ

  EB 26 : เผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน